نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیرات شش هفته تمرینات اینتروال کوتاه مدت شدید (HIIT) بر عوامل آمادگی جسمانی و آمادگی حرکتی دختران فوتسالیست

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قائدرحمتي مرجان*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بروجرد،ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  مركز آموزش تخصصي ورزش و هنر بيدار دل، دانشگاه علوم پزشكي آبادان
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

هدف از تحقيق حاضر بررسي تاثير شش تمرينات HIIT بر عوامل آمادگي جسماني و آمادگي حرکتي دختران فوتساليست بود. آزمودني هاي شامل 30 نفر از دختران فوتساليست (با ميانگين سني 16.2±0.92 سال، قد 162.5±50.1 سانتيمتر و وزن 54.7±5.94 کيلوگرم) بودند که در دو گروه 15 نفره تجربي و کنترل قرار گرفتند. قبل و بعد از انجام پروتکل تمريني ميزان متغيرهاي وابسته تحقيق (قدرت عضلاني، استقامت قلبي عروقي، انعطاف پذيري، تعادل ايستا، چابکي، دوي سرعت و توان انفجاري اندام تحتاني) همه آزمودني ها از طريق آزمون هاي مربوطه ارزيابي شد. سپس گروه تجربي به مدت دو هفته تمرينات اينتروال را انجام دادند. در نهايت بعد از اجراي پروتکل تمريني، از همه آزمودني ها آزمون مجدد به عمل آمد. براي تعيين اختلاف بين پيش آزمون و پس آزمون هر يک از گروه هاي تحقيق از روش آماري t وابسته و براي مقايسه بين ميزان تغييرات گروه هاي مطالعه از آزمون t مستقل استفاده شد. پس از تجزيه و تحليل داده ها، نتايج نشان داد که در گروه تجربي، تفاوت معني داري در پس آزمون نسبت به پيش آزمون در ميزان قدرت عضلاني، استقامت قلبي عروقي، انعطاف پذيري، چابکي، دوي سرعت و توان انفجاري اندام تحتاني وجود دارد. در حاليکه هيچگونه تفاوت معني داري در گروه کنترل مشاهده نگرديد. لذا مي توان از اين نوع تمرينات جهت بهبود فاکتورهاي آمادگي جسماني در اين افراد استفاده کرد.

 
کلید واژه: تمرينات HIIT، ورزشکار، آمادگي جسماني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 357   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی