نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه رضایت شغلی کارکنان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه شهید باهنر کرمان (پردیزه افضلی پور)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: هنرمندراد سارا*,ضيغم پور الهه,قهرمان تبريزي كوروش
 
 *
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  مركز آموزش تخصصي ورزش و هنر بيدار دل، دانشگاه علوم پزشكي آبادان
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

هدف از انجام اين پژوهش مقايسه رضايت شغلي کارکنان ورزشکار و غير ورزشکار دانشگاه باهنرکرمان (پرديزه افضلي پور) بود. روش تحقيق اين پژوهش توصيفي و به لحاظ هدف کاربردي بود که به صورت پيمايشي اجرا گرديد. جامعه آماري اين پژوهش را تمامي کارکنان پرديزه افضلي پور دانشگاه شهيد باهنر کرمان بودند و نمونه آماري از بين کارکناني که در مسابقات ورزشي درون دانشگاهي شرکت مي کردند و کارکناني که در مسابقات شرکت نداشتند، انتخاب شدند (N=146). در اين تحقيق از روش نمونه گيري در دسترس استفاده شد. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه رضايت شغلي مينه سوتا و پرسشنامه محقق ساخته ويژگي هاي جمعيت شناختي استفاده شد. براي اطمينان از پايايي دروني پرسشنامه رضايت شغلي پس از لحاظ كردن نظرات متخصصان از روش آلفاي كرونباخ استفاده و ضريب پايايي دروني براي پرسشنامه رضايت شغلي (a=0.849) بدست آمد. از آمار توصيفي جهت بررسي شاخص هاي مرکزي و پراکندگي داده ها و از آمار استنباطي جهت تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد؛ که در اين راستا، با توجه به نتايج حاصله از آزمون هاي کلموگروف اسميرنوف (K-S)، آزمون t دو نمونه مستقل با کمک نرم افزار  SPSS22 استفاده گرديد. نتايج تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که بين رضايت شغلي کارکنان ورزشکار دانشگاه شهيد باهنر کرمان تفاوت معنادار (t=0.87) وجود نداشت.

 
کلید واژه: رضايت شغلي، کارکنان پرديزه افضلي پور، دانشگاه شهيد باهنر کرمان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 60   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی