برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه سطوح مختلف تداخل زمینه ای بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت های ژیمناستیک

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شفيع زاده علي,شبان چالشتري الناز*
 
 *دانشگاه خوراسگان
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  مركز آموزش تخصصي ورزش و هنر بيدار دل، دانشگاه علوم پزشكي آبادان
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر مقايسه اثر تداخل زمينه اي کم با تداخل زمينه اي زياد بر اکتساب،يادداري و انتقال مهارت هاي پايه ژيمناستيک درکودکان سه تا شش سال بود. جامعه آماري شامل 52 کودک سه تاشش سال ثبت نام شده در مدرسه ژيمناستيک بودندکه از بين آنها 20 نفر بطور تصادفي ساده انتخاب شدند. مهارت هاي پرش جک پا باز، جک پا جفت و تپانچه؛ مهارت هاي تعادلي ساده، لک لک، فرشته و مهارت هاي غلت پا جفت، غلت پا باز، غلت يک پا توسط مربي نمايش داده شد و سپس آزمودني ها در پيش آزمون اين مهارت ها شرکت کردند. از اجراي تمامي پيش آزمون ها فيلمبرداري شد و براساس مجموع ميانگين امتياز سه داور رسمي، آزمودني ها به ترتيب رتبه بندي و در دو گروه 10 نفري تداخل زمينه اي کم و تداخل زمينه اي زياد جايگزين شدند. گروه تداخل کم در هر جلسه فقط يکي از مهارت هاي را تمرين و در آخر همان جلسه پس آزمون اکتساب و 48 ساعت بعد در شروع جلسه بعد پس آزمون يادداري و انتقال مهارت جلسه قبل را اجرا و تمرين مهارت بعدي را اجرا کردند. گروه تداخل زياد هر جلسه تمامي مهارت ها را براي 9 جلسه تمرين و در پايان جلسه نهم پس آزمون اکتساب و 48 ساعت بعد پس آزمون يادداري و انتقال را اجرا کردند. امتيازات داوران از طريق تحليل کوواريانس چند متغيره در سطح 0.05 تحليل شد. نتايج نشان داد در هر سه مهارت تعادل، پرش و غلت بين دو گروه تمرين مسدود و تصادفي تفاوت معنادار بود (P<0.05). نتايج برتري تمرين تصادفي را در دامنه سني سه تا شش سال در ژيمناستيک تاييد و بر تاثير نوع مهارت در تداخل زمينه اي تاکيد داشت.

 
کلید واژه: ژيمناستيک، تداخل زمينه اي، اکتساب، يادداري، انتقال
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 66   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی