نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی راهکارهای حفاظت و مدیریت خاک در اراضی کشاورزی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قدوسي جمال,سلطاني محمدجعفر,شادماني عليرضا,حبيبي حسينعلي
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي فرسايش و رسوب
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخیزداری ایران
زمان:  1384دوره 3
 
چکیده: 

به منظور مشخص نمودن عوامل موثر در پذيرش و استفاده از فن و دانش حفاظت و مديريت خاك توسط كشاورزان جهت دستيابي به راهكارهاي عملي براي اعمال و لحاظ آنهادر طرح ها و برنامه هاي حفاظت خاك و مبارزه با فرسايش در آبخيزهاي كشور، طرح تحقيقاتي حاضر در آبخيز زنجان رود واقع در استان زنجان به مرحله اجرا در آمده است. فرضيه و يا مساله اساسي در اين تحقيق مبتني بر انكان جلب مشاركت و تشويق و ترغيب كشاورزان در استفاده از روش هاي حفاظت و مديريت خاك در اراضي زراعي (به ويژه در ديم زارها) در صورت مشخص شدن عوامل موثر در به كارگيري و يا عدم به كارگيري فن و دانش ذيربط بوده است. جامعه آماري مورد استفاده در اين تحقيق افزون بر آمار و اطلاعات حاصل از مطالعات و بررسي هاي پيشين با موضوع تحقيق درمنطقه مشتمل بر زارعين فعال در روستاهاي واقع در آبخيز زنجان رود بوده كه از بين آنها 490 نفر به عنوان نمونه (پرسش شونده) به صورت كاملا تصادفي جهت تكميل پرسشنامه ها انتخاب گرديده اند. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش هاي آماري توصيفي - همبستگي نشانگر اين است كه به دليل وجود همبستگي معني دار بين ميزان پذيرش و استفاده از فن و دانش و روش هاي حفاظت و مديريت خاك توسط كشاورزان با سه گروه از متغيرهاي مستقل شامل مشخصه هاي فردي، ساختار مزرعه اي و اطلاعاتي، ضرورت دارد به لحاظ نمودن آنها در كليه طرح ها و برنامه هاي حفاظت خاك و مبارزه با فرسايش توجه ويژه شود، به نظر ميرسد به دليل اهميت و لزوم مشاركت ساكنين آبخيزها در طرح هاي آبخيزداري يافته هاي حاصل از اين تحقيق مي تواند ابزار مناسبي در تحقق اين امر باشد.

 
کلید واژه: حفاظت و مديريت خاك، اراضي كشاورزي، ارزيابي حفاظت و مديريت خاك
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 360   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی