کرونا در اخبار
وزارت بهداشتفارس ایسنا ایرنا جماران سیناپرس خبرآنلاین
کرونا
CoronaVirus
[COVID19]
کرونا در منابع علمی
CDC Nejm JAMA Lancet Cell BMJ Elsevier Oxford Nature Wiley Cambridge Medrxiv

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر مديريت هاي مختلف چراي دام بر ميزان رطوبت و نفوذپذيري خاك منطقه سميرم در استان اصفهان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اسكندري ذبيح اله,سعيدفر مصطفي,جعفري علي
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي فرسايش و رسوب
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن آبخیزداری ایران
زمان:  1384دوره 3
 
 
چکیده: 

يكي از مهمترين خصوصيات فيزيكي خاك ميزان نفوذ پذيري آن بوده كه اثر مهمي در كيفيت خاك، تغذيه گياهان وميزان رواناب و فرسايش خاك دارد. عواملي نظير بافت خاك، ساختمان خاك، ميزان مواد آلي، مديريت و نوع لايه هاي خاك بر ميزا ن نفوذ پذيري تاثير دارند. يكي از عوامل مديريتي مهم درمراتع چراي دامها بوده كه با ايجاد به هم خوردگي سطح خاك و اثر بر ميزان پوشش گياهي تاثير زيادي بر نفوذپذيري، رطوبت خاك، ميزان رواناب، فرسايش و كيفيت پوشش گياهي و خاك درمراتع دارد. در اين تحقيق به مقايسه و بررسي روند تغييرات رطوبت ونفوذپذيري خاك در سه روش مديريت چرا پرداخته شده است. طرح در قالب، طرح آماري كاملا تصادفي با سه تكرار انجام شد. تيمارها شامل 3 روش مديرتي چرا شامل چراي مفرط در اراضي شخم خورده، چراي كنترل شده وقرق (عدم چرا) بوده و براي تغيين نفوذپذيري از روش استوانه مضاعف (دبل رينگ) و به منظور اندازه گيري رطوبت خاك از دستگاه TDR (Time Domain Reflectometry) استفاده شد. به منظور مقايسه اثرات تيمارهاي مختلف دو تيمار زماني فصل بهار و فصل پاييز به ترتيب به عنوان زمان قبل از ورود دام و بعد از خروج دام از مرتع در نظر گرفته شده است.
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه بيشترين مقدار رطوبت حجمي خاك 13.1 درصد مربوط به تيمار چراي كنترل شده در فصل بهار و كمترين مقدار، 3.8 درصد مربوط به تيمار چراي مفرط در فصل پاييز بوده است. در فصل بهار، بيشترين مقدار رطوبت خاك مربوط به تيمار چراي كنترل شده بوده و تيمارهاي قرق و چراي مفرط تفاوتي از نظر ميزان رطوبت خاك نداشته اند كه علت آن وجود مقدار زياد آب در خاك مرتع در اين فصل در تيمارهاي مختلف و نير يكسا ن بودن وضعيت پوشش گياهي جديد باشد. در فصل پاييز، رطوبت خاك سطحي در تيمارهاي چراي مفرط، چراي كنترل شده و بدون چرا (قرق) به ترتيب 3.8، 6 و 4.5 درصد بوده است. كاهش زياد در پوشش گياهي، لخت شدن سطح زمين، تاثير ممستقيم تابش خورشيد و تبخير از سطح خاك باعث كمترين مقدار رطوبت خاك سطحي در تيمار چراي مفرط در فصل پاييز مي باشد. ميزان نفوذپذيري خاك نيز در تيمارهاي چراي مفرط، چراي كنترلي و بدون چرا (قرق) به ترتيب 12.8، 4.8 و 7.1 سانتي متر در ساعت بوده كه بيشترين مقدار مربوط به تيمار چراي مفرط در اراضي شخم خورده و كمترين آن مربوط به تيمار چراي كنترلي مي باشد. تردد دام بر سطح خاك مرتع در شرايطي مانند فصل بهار در منطقه كه خاك نسبتا مربوط مي باشد. باعث متراكم شدن خاك مي گردد.

 
کلید واژه: مديريت چرا، قرق، نفوذپذيري خاك، رطوبت خاك، سميرم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 103   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی