برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي راهکارهاي حفظ اراضي کشاورزي و باغات در روند توسعه شهري نمونه موردي خميني شهر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كبيري فاتح,عموشاهي نسرين*
 
 *دانشگاه آزاد، واحد سميرم، اصفهان، ايران
 
عنوان همایش: کنفرانس سالانه پژوهش هاي معماري، شهرسازي و مديريت شهري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی: موسسه معماري و شهرسازي سفيران راه مهرازي
زمان:  1396دوره 3
 
 
چکیده: 

زمين از ديرباز براي بشر و رفع نيازهاي او داراي اهميت فراوان بوده و امروزه نيز اين اهميت را نه تنها همچنان حفظ کرده بلکه به علت گسترش شهرنشيني و توسعه فضاهاي ساخته شده، ارزش آن به مراتب بيشتر شده است. فرهنگ شهر نشيني کنوني، رشد فزاينده جمعيت و هجوم روستاييان به سوي زندگي شهري بر اهميت روز افزون بهروه وري زمين در بعد امور شهري، مسکن و خدمات وابسته به آن به صورت جدي افزوده است. تبعات منفيزيست محيطي، اجتماعي، اقتصاديو...ناشي از تغيير کاربري اراضي کشاورزي، موجب كاهشكيفيت زندگيشهري بويژهدر شهرهايبزرگ كشورشده و در اينميان معضلكمبودكاربري هايحياتي كهيكي ازتبعات اصليو مشهودكمبود زمينو برنامهريزي نادرستبراي زمينهاي موجوداست، انگيزه اصلياين پژوهشيافتنراهكاريبراي كاهش روند تغيير کاربري زمينهاي کشاورزي مي باشد. در تحقيق پيش رو، سعي شده تا به بررسي عللي تغيير کاربري اراضي کشاورزي در خميني شهر و ارائه راهکارهاي مقابله با آن با استفاده از مدل SWOT پرداخته شود. نتايج بيانگر اين مساله است که علل تغيير کاربري اراضي کشاورزي در خميني شهر تحت عنوان علل مختلفي چون اقتصادي، اجتماعي، سياسي و برنامه اي، محيط زيستي و فني که داراي ارتباط متقابل با يکديگر هستند، تقسيم بندي مي شوند. از اين ميان مهمترين علل را مي توان علل اقتصادي دانست از آنجا که اثر مستقيمي بر آثار مختلف اجتماعي، فني و... دارد.

 
کلید واژه: توسعه شهري، اراضي کشاورزي، تغيير کاربري، خميني شهر
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 119   pdf-file
 


moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی