برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر خصوصیات خاک و توپوگرافی بر تراکم تاج پوشش جنگلهای بلوط غرب با استفاده از آنالیز مولفه های اصلی (مطالعه موردی:جنگل کاکارضا دراستان لرستان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سهيل نژاد عبدالمجيد,پيرمحمدي زيبا*,زاهدي اميري قوام الدين,فقهي جهانگير
 
 *دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي جنگل هاي زاگرس مركزي، قابليت ها و تنگناها
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاددانشگاهی واحد استان لرستان
زمان:  1390دوره 1
 
چکیده: 

از آنجا كه ساختار جنگل هاي زاگرس غالبا شاخه زاد است، تاج پوشش مهمترين شاخص جهت بررسي وضعيت كمي و كيفي جنگل مي باشد. هدف اين پژوهش بررسي تاثير خصوصيات فيزيکو- شيميايي خاک و توپوگرافي (شيب، جهت و ارتفاع) برتا ج پوشش جنگل درسامان عرفي چم حاجي از منطقه جنگلي کاکارضا واقع در استان لرستان مي باشد. بدين منظور بر روي نقشه کلاسه بندي تا ج پوشش منطقه مورد مطالعه با شش کلاسه، تعداد 30 پلات جهت نمونه برداري از خاک در محيط  GISمشخص گرديد. تعداد پلات ها در هر کلاسه تراکم با توجه به تنوع خصوصيات شيب، جهت و ارتفاع متفاوت بود. مختصات پلات ها وارد سيستم موقعيت ياب جهاني (GPS) شد. با رفتن به موقعيت مکاني پلات ها در روي زمين از دو عمق 30-0 و 75-30 سانتيمتري نمونه برداري از خاک انجام گرديد و خصوصيات خاک شامل: بافت، درصد آهک، رطوبت اشباع، اسيديته، هدايت الکتريکي، درصد ماده آلي، فسفر، پتاسيم و نيتروژن اندازه گيري شدند. براي تعيين همبستگي بين عوامل محيطي (خصوصيات خاک و عوامل توپوگرافي) و تاج پوشش جنگل ازتجزيه و تحليل چند متغيره استفاده شد. ماتريس اطلاعات عوامل محيطي با کلاسه هاي تراکم تاج پوشش تهيه و بااستفاده از نرم افزار PC-ORD رج بندي به روش تجزيه مولفه هاي اصلي انجام گرديد. نتايج بدست آمده حاکي از آن است که تغييرات تراکم تاج پوشش تحت تاثير عوامل خاک و توپوگرافي (عوامل محيطي) است. حدود 70 درصد از تغييرات در دو عمق مربوط به محور اول و دوم نمودار مي باشد. تجزيه و تحليل چند متغيره عوامل پيچيده محيطي بر روي تغييرات تراکم تاج پوشش رابه صورت ساده تر بيان مي کند و يک يا چند عامل محيطي مهم تر را معرفي مي نمايد.

 
کلید واژه: آناليز مولفه هاي اصلي، تاج پوشش، توپوگرافي، خصوصيات خاک، جنگل هاي زاگرس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 118   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی