برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

توزیع نرخ لغزش در صفحه گسل شمال تبریز با استفاده از مشاهدات شبکه ژئودینامیک شمال غرب کشور

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: راست بود اصغر*
 
 *گروه نقشه برداري، دانشکده مهندسي عمران، دانشگاه تبريز
 
عنوان همایش: همايش ملي ژئوماتيك
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  سازمان نقشه برداري كشور
زمان:  1395دوره 23
 
چکیده: 

براي يک گسل ايده آل در محيط کشسان، توزيع لغزش حول يک مقدار مرکزي بيشينه متقارن بوده و بيضي شکل است، ولي در طبيعت اين توزيع نه به شکل بيضي بوده و نه متقارن مي باشد. توزيع نرخ لغزش در صفحه گسل به اندرکنش پارامترهاي متعددي از جمله هندسه خود گسل و گسل هاي مجاور، شرايط مرزي روي گسل ها و معادله رفتاري محيط اطراف بستگي دارد. از طرفي مطالعه اين توزيع، نقش مهمي در بررسي انتقال لرزه خيزي از يک گسل به گسل هاي ديگر دارد. با توجه به واقع شدن کلان شهر تبريز در کنار گسل شمال تبريز، مطالعه اندرکنش مکانيکي مابين شاخه هاي مختلف آن از اهميت ويژه اي جهت تحليل خطر لرزه اي در اين کلان شهر برخوردار است. در اين تحقيق با در نظر گرفتن يک نيم فضاي کشسان همگن براي منطقه مورد مطالعه اطلاعات هندسي گسل و پارامترهاي رئولوژيکي منطقه از منابع مختلف انتخاب و ثابت فرض شد. در ادامه شرايط مرزي تنش با استفاده از مشاهدات GPS محاسبه گرديد. سپس شاخه هاي گسل در راستاي عمود برهم قفل شده و در راستاي مماسي به صورت آزاد رها شدند. با اعمال شرايط مرزي به سامانه گسلي، نرخ لغزش مابين گسل ها افراز گرديد. جهت افراز از روش المان هاي مرزي استفاده گرديد. نتايج حاصل نشانگر خروج نرخ لغزش توزيع شده روي گسل ها از حالت متقارن و بيضي شکل مي باشد که حاکي از وجود اندرکنش مابين گسل ها تحت تاثير تنش منطقه اي و هندسه شاخه هاي مجاور مي باشد. همچنين شاخه هاي گسل داراي رفتار راست گرد بوده و نرخ لغزش هاي راست گرد عموما خيلي بيشتر از نرخ لغزش هاي شيب لغز مي باشد. مدل سازي انجام شده احتمال گسيختگي و وقوع زمين لرزه در شاخه مجاور کلان شهر تبريز را نشان مي دهد.

 
کلید واژه: اندرکنش مکانيکي، افراز نرخ لغزش، روش المان هاي مرزي، GPS، تنسور نرخ تنش
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 82   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی