برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر خشونت روانی علیه زنان (مطالعه موردی: شهر سنندج)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بشيري ياسر,كوهي شيوا
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي فرهنگ آسيب شناسي رواني و تربيت
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران، دانشگاه الزهرا
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

خشونت رواني مي تواند آثار تخريبي بيشتري نسبت به ساير انواع خشونت ها بر جاي بگذارد و تاثير آن نيز از نظر مدت زمان، طولاني تر از ابعاد ديگر خشونت مي باشد. پس طبيعي است که گاهي اين نوع خشونت، فرد قرباني را به سوي خودکشي بکشاند. هدف پژوهش حاضر بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر خشونت رواني عليه زنان در شهر سنندج است.
پژوهش کنوني در ذيل پژوهش هاي پيمايشي قرار مي گيرد. حجم نمونه که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده است، شامل 158 نفر از زنان متاهل ساکن شهر سنندج مي باشد که به واسطه قرار گرفتن در معرض خشونت رواني از سوي همسرانشان به کلينيک هاي مددکاري اجتماعي و مشاوره مراجعه کرده اند. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر، پرسشنامه اي 56 سوالي است. روايي گويه ها با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ 0.76 بوده و جهت تعيين اعتبار آن نيز روش هاي اعتبار محتوا و اعتبار صوري به کار گرفته شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از آزمون همبستگي چند متغيري استفاده شده است
.
يافته هاي پژوهش نشان داد که 46.2 درصد از زنان خشونت ديده شهر سنندج خشونت رواني را در سطح بالا تجربه کرده اند. بين متغيرهاي پايگاه اجتماعي- اقتصادي خانواده، حمايت اجتماعي، پايبندي به باورهاي ديني و بروز خشونت رواني عليه زنان رايطه معنادار مستقيم وجود دارد و جهت اين رايطه منفي مي باشد. از سوي ديگر بين فاصله سني زوجين، يادگيري نقش هاي جنسيتي، فرهنگ مردسالاري در خانواده هاي زنان خشونت ديده و بروز خشونت رواني عليه زنان رابطه معنادار مستقيم و مثبت وجود دارد. بدين ترتيب فرضيه هاي پژوهش با سطح اطمينان 95% مورد تائيد قرار گرفت
.
انجام پژوهش هايي با اولويت شيوع شناسي و اتيولوژي (سبب شناسي) صحيح خشونت خانگي، شناخت عوامل مربوط به تاب آوري زوجين، بررسي تجربه زيسته زنان قرباني خشونت و بويژه خشونت رواني و تاکيد بر رويکردهاي محله محور و اجتماع محور در مداخلات اجتماعي، تاکيد بر فرهنگ سازي در گروه مردان و زنان جهت تغيير نگرش آنان نسبت به حقوق زنان و مردان در جامعه، طراحي و ايجاد سامانه جمع آوري و ثبت اطلاعات مربوط به زنان خشونت ديده در مراکز استان ها، تاسيس مراکز مداخله در بحران با تاکيد بر کاهش و مداخله در موارد خشونت خانگي مي تواند در کاهش اين پديده نقش موثري داشته باشد
.

 
کلید واژه: خشونت خانگي، خشونت رواني، پايگاه اجتماعي- اقتصادي، حمايت اجتماعي، يادگيري نقش هاي جنسيتي، پايبندي به باورهاي ديني، فرهنگ مردسالاري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 608   pdf-file
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی