برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه اضطراب رایانه در بکارگیری برنامه درسی کامپیوتر در دو فرهنگ آموزشی دبیرستانی و هنرستانی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ميررحيمي مهديه السادات*,كيان مريم,احمدي محمدعلي
 
 *گروه علوم تربيتي، دانشگاه يزد
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي فرهنگ آسيب شناسي رواني و تربيت
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران، دانشگاه الزهرا
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

به رغم گسترش روزافزون استفاده از رايانه در ميان دانش آموزان، اضطراب رايانه پديده اي رايج در ميان آنهاست، به همين علت پژوهشگران همواره برآنند تا عوامل مرتبط با اين پديده را شناسايي کنند. به نظر مي رسد اين مساله در دو فرهنگ متفاوت آموزشي دبيرستاني و هنرستاني، که يکي بر آموزش هاي نظري و ديگري بر آموزش هاي مهارتي تاکيد دارد، برجسته تر باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسي اضطراب رايانه در بکارگيري برنامه درسي «مباني کاربرد کامپيوتر» در دو فرهنگ آموزشي دبيرستاني و هنرستاني بود.
از روش پژوهش توصيفي- پيمايشي استفاده شد. از جامعه 20440 نفر تعداد 400 دانش آموز از يازده مدرسه شهر يزد به صورت تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مقياس درجه بندي اضطراب رايانه روزن و ويل بود. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار
spss استفاده شد. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي و استنباطي مانند آزمون t مستقل، همبستگي پيرسون و خي دو مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها نشان داد که دانش آموزان اضطراب رايانه متوسط تا زياد دارند. عوامل اضطراب رايانه دانش آموزان هنرستاني و دبيرستاني به ترتيب شامل، اضطراب استفاده از ابزار فناوري، اضطراب يادگيري مشاهده اي رايانه و اضطراب يادگيري تعاملي رايانه بود. بين جنسيت و اضطراب و همچنين بين زمان آموزش و اضطراب دانش آموزان دبيرستاني رابطه معناداري وجود دارد. همچنين بين زمان استفاده از رايانه و اضطراب دانش آموزان هنرستاني رابطه معناداري مشاهده شد. در نهايت، بين اضطراب رايانه دانش آموزان هنرستاني و دبيرستاني تفاوت معناداري مشاهده نشد
.
نتايج پژوهش حاضر بر وجود اضطراب رايانه در دروس مبتني بر فناوري و رايانه تاکيد دارد. با اين وجود، تفاوتي بين دو فرهنگ آموزشي دبيرستاني و هنرستاني درباره موضوع پژوهش حاضر، بدست نيامد. در اين راستا، پيشنهاد مي شود با استفاده از راهکارهايي نظير آماده سازي، تجارب يادگيري گروهي، عدم ايجاد فضاي رقابتي در يادگيري و تشويق پيشرفت يادگيري بتوان به کاهش اضطراب رايانه در دانش آموزان کمک کرد
.

 
کلید واژه: اضطراب رايانه، برنامه درسي، دوره تحصيلي متوسطه، دانش آموز هنرستان، دانش آموز دبيرستان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 66   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی