نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه بین سلامت روانی و کیفیت فرهنگ زندگی زنان متاهل شهر ساری

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قدمي ارطه منصوره*
 
 *موسسه آموزش عالي فروردين، قائمشهر، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي فرهنگ آسيب شناسي رواني و تربيت
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران، دانشگاه الزهرا
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

عملکرد خانواده يکي از شاخص هاي مهم تضمين کننده کيفيت زندگي و سلامت رواني خانواده و اعضاي آن است. همچنين فرهنگ، راه مشترک زندگي، انديشه و کنش انسان در يک جامعه است. اين مطالعه يک مطالعه توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري پژوهش حاضر را کليه زنان متاهل منطقه 2 ساري تشکيل دادند که 100 نفر از زنان متاهل شهر ساري به صورت تصادفي ساده به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. در اين تحقيق به منظور جمع آوري داده ها از دو پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ) و پرسش نامه کيفيت زندگي  (SF-36)استفاده شده است.
داده ها به وسيله آزمون تي و پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج آزمون تي جهت بررسي سطح سلامت رواني زنان متاهل نشان داد تفاوت معناداري بين ميانگين و نمره برش وجود دارد .(sig=0.021) همچنين نتايج آزمون تي جهت بررسي سطح کيفيت زندگي نشان داد ميانگين کيفيت زندگي، از نمره برش بيشتر مي باشد. نتايج آزمون پيرسون جهت بررسي رابطه بين سلامت روان و کيفيت زندگي زنان متاهل نشان داد آزمون معنادار  (sig=0.000)و ضريب همبستگي منفي مي باشد.
با افزايش سطح سلامت رواني زنان متاهل شهر ساري کيفيت زندگي آن ها نيز بالا مي رود و بالعکس. درنتيجه بين سلامت رواني و کيفيت زندگي زنان متاهل شهر ساري رابطه معني دار و همبستگي وجود دارد و همچنين نتايج ميان حيطه هاي عملکرد اجتماعي، سلامت جسماني و سلامت رواني از کيفيت زندگي با حيطه هاي سلامت روان رابطه معني دار و همبستگي را نشان داد. در کشور ما با توجه به فرهنگ غني که از آن ياد مي شود انتظار مي رود کيفيت زندگي کليه افراد جامعه بالا رود و اين امر با توجه کردن به عوامل سلامت روان ميسر مي شود
.

 
کلید واژه: سلامت رواني، کيفيت زندگي، زنان متاهل
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 159   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی