برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی بر بهبود مهارت های ارتباطی دانش آموزان دختر مدارس شبانه روزی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: طوفاني فاطمه*,واحدي شهرام,هاشمي تورج
 
 *دانشگاه تبريز
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي فرهنگ آسيب شناسي رواني و تربيت
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران، دانشگاه الزهرا
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف تعيين اثربخشي برنامه کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود مهارت هاي ارتباطي دانش آموزان دختر مدارس شبانه روزي اجرا شد. روش اين پژوهش نيمه آزمايشي از نوع پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. براي انتخاب نمونه، از روش نمونه گيري غير تصادفي هدفمند استفاده گرديد. بدين صورت در مرحله غربالگري، 30 نفر انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفري (آزمايش و کنترل) جايگزين گرديدند. گروه آزمايش طي 8 جلسه تحت آموزش برنامه کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي قرار گرفتند، اما در اين مدت گروه کنترل مداخله اي را دريافت نکردند. براي جمع آوري اطلاعات موردنياز از پرسشنامه هاي مهارت هاي ارتباطي کوئين دام استفاده شد. نتايج با استفاده از آزمون تحليل کوواريانس تحليل شد. نتايج نشان داد که بين دو گروه (آزمايش و کنترل) در متغير مهارت هاي ارتباطي تفاوت معني دار وجود دارد. برنامه کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي موجب بهبود معنادار مهارت هاي ارتباطي در دانش آموزان گرديده است. مبتني بر يافته ها، مي توان نتيجه گرفت که برنامه هاي کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي مي تواند مهارت هاي ارتباطي دانش آموزان دختر را بهبود بخشد.

 
کلید واژه: ذهن آگاهي، کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي، مهارت هاي ارتباطي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 204   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی