برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش ویژگی های شخصیت در تنیدگی و مقایسه ی آن در افراد وابسته به مواد مخدر صنعتی و سنتی دارای بازگشت

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فرنام علي*,زادمهر بتول
 
 *گروه روان شناسي دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي فرهنگ آسيب شناسي رواني و تربيت
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران، دانشگاه الزهرا
زمان:  1396دوره 1
 
 
چکیده: 

متخصصين براي توصيف اعتياد از عبارت اختلال بازگشت کننده استفاده مي کنند. در سال هاي اخير باوجود تلاش هاي بسيار جهت درمان اختلال وابستگي به مواد، همچنان شاهد بروز روزافزون شکست هاي درماني هستيم. نگرش ها، باورها و ساير ابعاد شناختي در اين زمينه نقش مهمي دارند. اين پژوهش با هدف بررسي نقش ويژگي هاي شخصيت در تنيدگي و مقايسه ي آن در افراد وابسته به مواد مخدر صنعتي و سنتي داراي بازگشت انجام شد.
روش پژوهش توصيفي از نوع علي مقايسه اي و پيش بين بود. نمونه مورد مطالعه شامل 240 نفر (120 نفر صنعتي و 120 نفر سنتي) بود که به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ويژگي هاي شخصيت گلدبرگ (1999) و مقياس تنيدگي ميمورا و گريفث (2004) بود. داده ها با استفاده از روش همبستگي پيرسون، رگرسيون گام به گام و تحليل واريانس چند متغيره مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت
.
نتايج نشان داد که از ابعاد ويژگي هاي شخصيت، روان رنجوري پيش بيني کننده تنيدگي مثبت و وظيفه مداري، برون گرايي و روان رنجوري پيش بيني کننده تنيدگي منفي در افراد وابسته به مواد مخدر صنعتي و سنتي داراي بازگشت است. نتايج تحليل واريانس چند متغيره نيز نشان داد که تنيدگي در دو گروه تفاوت معناداري دارد. و افراد وابسته به مواد صنعتي تنيدگي بيشتري را تجربه مي کنند
.
توجه به ويژگي هاي افراد وابسته به مواد مخدر صنعتي و سنتي از سوي درمانگران باعث مي شود افراد تنيدگي کمتري را تجربه کنند و از بازگشت آنان به مصرف مواد پيشگيري شود.

 
کلید واژه: ويژگي هاي شخصيت، تنيدگي، مواد صنعتي و سنتي، بازگشت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 87   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی