مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير آموزش مهارت هاي زندگي به مادران بر کاهش مشکلات رفتاري کودک عقب مانده ذهني در فرهنگ ايراني

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اكرمي ابرقويي طيبه,کجباف نژاد هادي*
 
 *گروه روانشناسي، واحدشيراز، دانشگاه آزاد اسلامي، شيراز، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي فرهنگ آسيب شناسي رواني و تربيت
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن روانشناسي ايران، دانشگاه الزهرا
زمان:  1396دوره 1
 
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش تاثير آموزش مهارت هاي زندگي به مادران بر کاهش مشکلات رفتاري کودک عقب مانده ذهني در فرهنگ ايراني است. جامعه آماري اين پژوهش مادران کودک عقب مانده ذهني شهرستان ابرکوه در سال 1395-1394 مي باشد که با استفاده از تعداد مولفه هاي (متغيرهاي) پژوهش حجم نمونه مورد نياز 30 نفر برآورد و به روش نمونه گيري هدفمند انتخاب شدند.
روش پژوهش آمار استنباطي از نوع تحليل کوواريانس مي باشد. ابزار جمع آوري داده پرسشنامه اختلالات رفتاري راتر (1967) فرم ويژه والدين بود که براي تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از آن از تحليل کوواريانس استفاده گرديد
.
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد آموزش مهارت هاي زندگي به مادران در کاهش يا رفع مشکل اضطراب و افسردگي، پرخاشگري و ناسازگاري اجتماعي فرزندان عقب مانده ذهني تاثيري ندارد اما اين آموزش ها بر رفتارهاي ضد اجتماعي و اختلال کمبود توجه فرزندان عقب مانده ذهني بطور معناداري تاثير مثبت داشته است
.
بر اساس نتايج بدست آمده اين آموزش ها بر رفتارهاي ضد اجتماعي و اختلال کمبود توجه بطور معناداري تاثير مثبت داشته است. مشکلات رفتاري کودکان با تعداد افراد خانواده، تحصيلات مادران و موقعيت فرهنگي آنان مرتبط است وتوجه بيشتر به مسائل فرهنگي و ايجاد خدمات مشاوره رواني توصيه مي شود
.

 
کلید واژه: آموزش مهارت هاي زندگي، عقب مانده ذهني، اختلالات رفتاري، فرهنگ ايراني و آزمون راتر (فرم والدين)
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 199   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی