نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثربخشی کارگاه های خودکارآمدی با رویکرد مدرن (شناختی- اجتماعی) بر میزان باورهای خودکارآمدی عمومی دانشجویان دختر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: خوانساري زهرا*
 
 *
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي فرهنگ آسيب شناسي رواني و تربيت
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران، دانشگاه الزهرا
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسي تاثير شرکت در کارگاه هاي خودکارآمدي با رويکرد مدرن (شناختي- اجتماعي) بر باورهاي خودکارآمدي عمومي در دانشجويان دختر بود.
به منظور بررسي فرضيه هاي پژوهش در قالب يک طرح نيمه تجربي تعداد 24 آزمودني به روش نمونه گيري تصادفي از بين دانشجويان دختر انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند. هر دو گروه با آزمون خودکارآمدي عمومي شرر در پيش آزمون و پس آزمون مورد ارزيابي قرار گرفتند. در مورد گروه آزمايش 8 جلسه آموزش انجام شد، و در مورد گروه کنترل هيچ مداخله اي صورت نگرفت
.
با استفاده از روش تحليل کواريانس تفاوت بين دو گروه آزمايش و کنترل معني دار است (p=0.00).
اين نتيجه به اين معنا است که تفاوت مشاهده شده بين ميانگين نمره خودکارآمدي گروه آزمايش (69.08) و گروه کنترل (58.50) معنادار است.
نتايج اين پژوهش نشان داد که شرکت در کارگاه هاي خودکارآمدي بر باورهاي خودکارآمدي عمومي دانشجويان دختر به طور معناداري موثر بوده است
.

 
کلید واژه: باورهاي خودکارآمدي، خودکارآمدي عمومي، دانشجويان دختر
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 161   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی