نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه پارامترهای هیدروگراف واحد لحظه ای ناش (Nash) با ویژگیهای جریان و خصوصیات فیزیوگرافی در چند حوزه آبخیز منتخب

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پورحاجي زاده اروند*,محسني ساروي محسن,ورواني جواد
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخيزداري ايران
زمان:  1388دوره 5
 
چکیده: 

هيدروگراف واحد لحظه اي (IUH) ناش از يكي از روشهاي برآورد هيدروگراف وقايع سيلابي بوده كه كاربرد آن در حوضه هاي فاقد ايستگاه اندازه گيري مستلزم داشتنه مقادير ضريب ذخيره (K) و تعداد مخازن (n) مي باشد در اين تحقيق به منظور بررسي روابط بين پارامترهاي مدل IUH (n و K) و مشخصات سهل الوصول حوزه هاي آبخيز در ابتدا آمار هيدروگراف و هيتوگراف بارش (5 تا 9) واقعه سيلابي از 6 حوزه آبخيز از مناطق مختلف اقليمي كشور جمع آوري شد و سپس مقادير پارامترهاي مدل ناش براي هر واقعه با روش گشتاورها بدست آمد. تجزيه و تحليل هاي چند متغيره آماري (در سطح 95 درصد) بين مقادير پارامترهاي مذكور مدل ناش، خصوصيات حوزه هاي آبخيز و برخي از ويژگي هاي جريان و بارش نشان داد كه بيش از همه خصوصيات مساحت و بارش اضافي و طول آبراهه روي شيب حوضه در مقدار پارامترهاي n و تاثير دارند. روابط مذكور بيشتر از نوع رگرسيوني خطي بوده و قابل كاربرد در ديگر حوزه هاي آبخيز با شرايط يكسان مي باشند.

 
کلید واژه: هيدروگراف واحد لحظه اي ،ضريب ذخيره، مخزن، واقعه سيلابي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 74   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی