برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزيابي دوره بازگشت و ريسک تداوم خشکسالي با استفاده داده هاي بارندگي سالانه در ايستگاههاي قديمي ايران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: خليلي علي*,بذرافشان جواد
 
 *پرديس کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران، کرج
 
عنوان همایش: كنفرانس مديريت منابع آب ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
زمان:  1385دوره 2
 
 
چکیده: 

برآورد دوره بازگشت و ريسک پديده هاي پيچيده نظير خشکسالي از موضوعات مهم مطالعات منابع آب است. هدف از اين مطالعه، ارزيابي دوره بازگشت و ريسک تداوم خشکسالي در ايستگاه هاي قديمي ايران (واجد بيش از يکصد سال آمار بارندگي سالانه) مي باشد. نگرش مطالعه بر موضوع دوره بازگشت و ريسک خشکسالي، برگرفته از روابط و تعاريف ارايه شده براي ارزيابي ريسک شکست سازه هاي هيدروليک در مقابل سيلاب T - ساله در طول عمر پروژه (دوره برنامه ريزي) است. در تعيين دوره بازگشت و ريسک خشکسالي در ايستگاه هاي مورد بررسي مراحل زير دنبال گرديد: 1) با فرض استقلال و ايستايي سريهاي زماني بارندگي سالانه (که فرض تقريبا درستي است)، بهترين توزيع آماري قابل برازش از بين 14 تابع توزيع احتمال تعيين گرديد، 2) مقادير بارندگي در هفت سطح احتمال (يا آستانه) از 0.1 تا 0.7 (با گام 0.1) استخراج گرديد، 3) با در نظر گرفتن بارندگي مربوط به هر يک از سطوح احتمال و کسر آن از مقادير بارندگي سالانه، سالهاي کمبودمشخص و تداوم هاي خشکسالي بازاي سطوح احتمال مذکور در طول دوره خشکسالي تعيين گرديد و 4) با استفاده از روابط مربوطه، دوره بازگشت و ريسک خشکسالي بازاي سطوح مختلف احتمال خشکسالي و تداوم هاي مربوطه محاسبه گرديد. نتايج اين مطالعه بر اساس سري هاي زماني بارندگي سالانه در چهار ايستگاه بوشهر، اصفهان، تهران و مشهد نشان داد :1) براي يک تداوم معين خشکسالي با افزايش احتمال وقوع خشکسالي، دوره بازگشت کاهش مي يابد، و چنانچه احتمال وقوع خشکسالي ثابت بماند، با افزايش تداوم، دوره بازگشت نيز افزايش مي يابد، 2) در احتمال وقوع 30 درصد خشکسالي، ايستگاه اصفهان خشکساليهاي با تداوم شش ساله را با دوره بازگشت 2000 ساله و ساير ايستگاه ها، خشکساليهاي سه ساله را با دوره بازگشت 51 ساله تجربه مي نمايند، 3) بازاي يک احتمال معين وقوع خشکسالي، با افزايش دوره برنامه ريزي، ريسک خشکسالي افزايش مي يابد. بعنوان نمونه، مشخص گرديد که بازاي 50 درصد احتمال وقوع خشکسالي، ريسک خشکسالي در ايستگاه بوشهر و تهرن بيشتر از اصفهان و مشهد است.

 
کلید واژه: خشکسالي، دوره بازگشت، ريسک، برنامه ريزي منابع آب، ايستگاههاي قديمي ايران
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 172   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی