مشخصات مقاله

عنوان: 

برآورد تابع تقاضاي برق خانگي در ايران: يك رهيافت هم تجمعي

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اميني فرد عباس,استدلال سارا
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي برق
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی: شرکت توانیر
زمان:  1382دوره 18
 
 
چکیده: 

در اين تحقيق پس از تشخيص رابطه تقاضاي برق خانگي بامتغيرهاي قيمت متوسط برق، درآمد قابل تصرف، قيمت گازمايع، تعداد مشتركين برق خانگي و شاخص هاي درجه گرمي و برودت هوا، اين رابطه با استفاده از اطلاعات سري زماني براي دوره مورد مطالعه (79-1346) برآورد گرديده است.
جهت برآورد از روش هم تجمعي يوهانسن - ژوسيليوس (1990) و مدل تصحيح خطاي برداري استفاده شده و از متغيرهاي مقدار مصرف برق دربخش خانگي، قيمت متوسط فروش برق به بخش خانگي، تعداد مشتركين برق دربخش خانگي، درآمد قابل تصرف، قيمت گازمايع، شاخص درجه گرمي هوا و شاخص درجه برودت هوا در الگو استفاده شده است. نتايج حاصل از برآورد بلندمدت نشان مي دهد كه سه رابطه تعادلي بين متغيرهاي الگو وجود دارد كه فقط يكي از اين روابط داراي توجيه اقتصادي مي باشد. با توجه به اين رابطه در بلند مدت كشش هاي قيمتي، درآمدي و متقاطع تقاضا كوچكتر از واحد و كشش تعداد مشتركين نسبت به تقاضا بيشتر از واحد مي باشد.
نتايج برآورد مدل تصحيح خطا نشان مي دهد كه در كوتاه مدت رشد متغيرهاي قيمت برق، درآمد و قيمت گاز مايع به همراه شاخص هاي درجه گرمي و برودت هوا تاثيري بر رشد تقاضا نداشته و تنها رشد تعداد مشتركين با دو دوره تاخير و متغير مجازي كه اثر دوران جنگ را نشان مي دهد بر رشد تقاضا اثرگذار است. با توجه به تابع واكنش ضربه اي تعميم يافته
(GIR) اين نتيجه حاصل گرديد كه اثر شوك درآمدي بر تقاضا بيش از اثر شوك قيمتي مي باشد.

 
کلید واژه: تقاضاي برق خانگي، هم تجمعي، واكنش ضربه اي، ايران
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 223   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی