نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای و کیفیت رابطه بر وفاداری مشتریان باشگاه های دولتی و خصوصی شهر اراک

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اقبالي كبريا,احمدي راضيه
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي اقتصاد خلاق
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران غرب
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش بررسي تاثير تاکتيک هاي بازاريابي رابطه اي و کيفيت رابطه بر وفاداري مشتريان باشگاه هاي دولتي و خصوصي شهر اراک بود. روش تحقيق توصيفي - همبستگي بود که جامعه آماري آن را مشتريان باشگاه هاي دولتي و خصوصي شهر اراک تشکيل مي دادند، حجم نمونه با استفاده از SPSS Sample Power تعيين و روش نمونه گيري نيز خوشه اي تصادقي انتخاب گرديد. براي اندازه گيري متغيرهاي پژوهش از پرسش نامه هاي تاکتيک هاي بازاريابي رابطه اي، کيفيت رابطه و وفاداري رضا و رحمان (2012) استفاده گرديد. پايايي پرسش نامه ها به ترتيب (0.88، 0.87، 0.84) حاصل گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي توسط نرم افزارهاي SPSS و AMOS نسخه 22 استفاده شد. نتايج نشان داد بين تاکتيک هاي بازاريابي و مولفه هاي آن و کيفيت رابطه و مولفه هاي آن با وفاداري مشتريان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين نتايج مدل معادله ساختاري نشان داد که تاکتيک هاي بازاريابي و مولفه هاي و کيفيت رابطه و مولفه هاي آن بر وفاداري مشتريان تاثير معناداري دارند. در کل با توجه به نتايج تحقيق، توجه جدي به متغيرهاي موثر بر متغيرهاي مدنظر در اين تحقيق که وفاداري مشتريان باشگاه هاي ورزشي را تحت تاثير قراردادند جهت داشتن باشگاه هاي ورزشي پويا و شاداب پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: تاکتيک هاي بازاريابي رابطه اي، کيفيت رابطه، وفاداري مشتريان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 79   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی