برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش مصنوعات معنادار فرهنگی در توسعه گردشگری شهری در شهرهای حوزه خلیج فارس با تاکید بر موسیقی (مطالعه موردی: بوشهر)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: موسوي ميرنجف,جلاليان اسحاق,باقري كشكولي علي*
 
 *دانشگاه اصفهان
 
عنوان همایش: همايش ملي خليج فارس
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  مركز گردشگري علمي-فرهنگي دانشجويان ايران
زمان:  1393دوره 10
 
 
چکیده: 

موسيقي گردشگري از نظر نوع گردشگري، محتوا و زمان هايي که گردشگري هاي ديگر رونق ندارند بسيار حائز اهميت است. هدف از اين پژوهش، نقش مصنوعات معنادار فرهنگي در توسعه گردشگري شهري استان بوشهر با تاکيد بر موسيقي است. نوع تحقيق کاربردي و روش بررسي آن توصيفي- تحليلي است. جامعه آماري شهر بوشهر بر اساس تقسيمات سياسي- اداري مي باشد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از مدل برنامه ريزي استراتژيک (SWOT) استفاده شده است و همچنين براي ارتباط بين متغيرها، آزمون هاي آمار استنباطي مانند ضريب همبستگي، رگرسيون چندمتغيره، تحليل واريانس و تحليل مسير استفاده شده است. يافته ها نشان مي دهد موسيقي محلي شهر بوشهر داراي خصوصيات بسيار متنوعي از نظر طرز بيان، لحن و نوع موسيقي است و مي توانند منبع پايدار درآمد براي گردشگري موسيقي محسوب شود. بر اساس تحليل مسير، متغير هاي ميزان استقبال از کنسرت ها با ميزان 0.923 و وجود زيرساخت هاي موسيقي با ميزان 0.418 به ترتيب داراي بيشترين و کمترين تاثيرات در رونق گردشگري موسيقي در شهر بوشهر مي باشند. همچنين ضريب همبستگي چندگانه (R) نشان مي دهد 71.2 درصد از رشد و توسعه گردشگري موسيقي در اين شهر ناشي از بهبود زيرساخت هاي موسيقي، اجراهاي زنده، محتوا و نوع موسيقي محلي و زمان اجراي موسيقي خواهد بود. تحليل برنامه ريزي استراتژيک گردشگري موسيقي نيز بيان مي کند که در رابطه با گردشگري موسيقي در شهر بوشهر، ضعف ها و تهديدات با ضرايب 8.35 و 8.12 بيشترين مقدار را به خود اختصاص داده اند يعني وضعيت گردشگري موسيقي در شهر بوشهر با نقاط ضعف بيشماري روبرو است. بنابراين بر اساس تحليل هاي استراتژيک بايد از استراتژي هاي تهاجمي و رقابتي جهت رشد و توسعه اين نوع از گردشگري استفاده شود. اين استراتژي ها شامل سرمايه گذاري ها ميان مدت و کوتاه مدت در زمينه بهبود زيرساخت ها و امکانات، حمايت از موسيقي محلي اين شهر و گسترش اجراي اين نوع از موسيقي در سطح شهرها، تبديل محل سکونت موسيقيدانان، شاعران، نوازندگان به موزه هاي هنري، معرفي فعالين زيادي در عرصه هنر و موسيقي، ايجاد تغيير نگرش هاي مسوولان و شهروندان نسبت به گردشگران موسيقي، امکان برگزاري جشنواره هاي موسيقي در فضاهاي باز و تاسيس خانه هاي گردشگري موسيقي در اين شهر مي باشند.

 
کلید واژه: مصنوعات معنادار، گردشگري موسيقي، موسيقي محلي، خليج فارس، بوشهر
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 228   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی