برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

عدم وجود ارتباط مستقيم بين سطح پايه و كاهش در مقدار گلوتاتيون سلولي با سميت سيس پلاتين در سه خط سلول سرطان انساني

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: حسيني شيرازي سيدفرشاد,حسين زاده ليلا,ترشابي مريم
 
 
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
 
چکیده: 

گلوتاتيون يكي از فراوانترين تيولهاي غير پروتئيني سلول است كه در بسياري از اعمال مهم سلولي از قبيل سم زدايي سموم و همچنين انتقال آمينو اسيدهاي سلول نقش دارد. افزايش اين عامل در برخي از سلول هاي سرطاني مقاوم به داروهاي ضد سرطان نشان داده شده است. عدم آسيب جدي DNA در بعضي از خطوط سلولي سرطاني پس از برخورد با داروهاي پلاتينيومي به كنژوگه و سم زدايي شدن اين عوامل توسط گلوتاتيون نسبت داده شده است. در اين مطالعه ميزان گلوتاتيون تام سلولي قبل و پس از يك ساعت برخورد سيس پلاتين (CP) با سلولهاي سرطاني A375(Human Malignant Carcinoma), A549 (Human Lung Carcinoma) ,SKOV3 (Human Ovary AdenoCarcinoma) مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است. سلولهاي فوق الذكر در محيط DEM/F12 حاوي 10% سرم گوساله در انكوباتور مرطوب 37 درجه سانتيگراد حاوي 5% CO2 رشد داده‌ شدند.IC50  سيس پلاتين با استفاده از متد سنجش كلوني زايي بعد از يك ساعت تماس با غلظت هاي گوناگون سيس پلاتين در محيط فاقد سرم بدست آمد. ميزان گلوتاتيون تام سلولي بعد از يك ساعت تماس سلولهاي فوق با IC50 با استفاده از متد المن تعيين و مورد بررسي قرار گرفت. آزمون سنجش كلني زايي ميزان IC50 سيس پلاتين براي سلولهاي تخمدان. ريه و ملانوما را بترتيب 3.33. 10.5و 5.32 حاصل نمود كه بدين ترتيب رده بندي سميت سلولها نسبت به سيس پلاتين بشكل SKOV3>A375>A549 بدست ميايد. ترتيب رده بندي ميزان گلوتاتيون پايه در نمونه هاي شاهد اين سلولها بشكل مقابل ارزيابي شده است: SKOV3>A549>A375 . بر حسب نتايج بيشترين كاهش ميزان گلوتاتيون سلولي پس از برخورد خط سلول سرطاني تخمدان با سيس پلاتين (بميزان 34.91%) حاصل شده است. ميزان كاهش در سطح گلوتاتيون سلولهاي A549 پس از يك ساعت برخورد با سيس پلاتين ...% محاسبه شده است. ليكن سلولهاي ملانوماي A375 كاهش چشمگيري در مقدار گلوتاتيون سلولي در اين مدت زماني را نشان نداده اند. بدين ترتيب ترتيب رده بندي كاهش در ميزان گلوتاتيون سلولي پس از برخورد با سيس پلاتين بشكل مقابل حاصل ميايد: SKOV3>A549>A375 . استنتتاج ناشي از اين پژوهش مويد آنست كه عليرغم ايده هاي گذشته ارتباط مستقيم و كاملي بين ميزان گلوتاتيون سلولي و يا كاهش آن پس از برخورد سلولهاي فوق الذكر با سيس پلاتين و سميت اين دارو وجود ندارد. بدين ترتيب بنظر ميرسد كه عوامل ديگر سلولي در سميت و يا مقاومت سلولهاي سرطاني فوق الذكر با اهميت هستند كه ارتباط مستقيم بين ميزان گلوتاتيون سلولي و سميت سيس پلاتين را متاثر مي سازند. مطالعات بيشتري در كشف و بررسي آن عوامل با اهميتي كه در سميت سلولي سيس پلاتين و يا مقاومت اين سلولها به اين دارو نقش دارند توصيه ميگردد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 109  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی