برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر بقایای برخی از علف کش های ذرت در خاک بر رشد گیاهان زراعی در شرایط گلخانه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ايزدي دربندي ابراهيم*,آزاد مسعود
 
 *دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1392دوره 5
 
چکیده: 

به منظور بررسي حساسيت گياهان زراعي نخود، عدس، لوبيا، گندم، جو و کلزا به بقاياي علف کش هاي فورام سولفورون، ريم سولفورون و نيکوسولفورون در خاک، آزمايشي گلخانه اي به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي و در سه تکرار در دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد انجام شد. عوامل مورد بررسي در اين آزمايش شامل علف کش هاي مختلف (ريم سولفورون، فورام سولفورون و نيکوسولفورون)، غلظت هاي شبيه سازي شده علف کش ها در خاک (صفر، 0.1، 0.2، 0.4، 0.9 و 1.3 ميکروگرم در کيلوگرم خاک براي ريم سولفورون، صفر، 10، 20، 40، 80 و 120 ميکروگرم در کيلوگرم خاک براي فورام سولفورون و صفر، 9، 18، 36، 72 و 108 ميکروگرم در کيلوگرم خاک براي نيکو سولفورون که به ترتيب شامل صفر، 2.5، 5، 10، 20 و 30 درصد مقدار توصيه شده هر علف کش هستند) و گياهان زراعي (نخود، عدس، لوبيا، گندم، جو و کلزا) بودند. نتايج نشان دادند که درصد بقاء و زيست توده اندام هاي هوايي و ريشه گياهان مورد مطالعه 30 روز پس از سبز شدن آنها تحت تاثير معني دار بقاياي فوروم سولفورون، ريم سولفورون و نيکوسولفورون قرار گرفت. با افزايش غلظت ريم سولفورون در خاک صفات مذکور فقط در کلزا به طور معني داري کاهش يافت. بر اساس شاخص ED50 لوبيا (99.05 و 34.65 ميکروگرم در کيلوگرم خاک به ترتيب در علف کش هاي فورام سولفورون و نيکوسولفورون) و جو (0.07 و 0.003 ميکروگرم در کيلوگرم خاک به ترتيب در علف کش هاي فورام سولفورون و نيکوسولفورون) به ترتيب متحمل ترين و حساس ترين گياهان زراعي به بقاياي فورام سولفورون و نيکوسولفورون بودند. از سوي ديگر بر اساس شاخص ED50 جو (216.02 ميکروگرم در کيلوگرم خاک) و کلزا (2.29 ميکروگرم در کيلوگرم خاک) به ترتيب متحمل ترين و حساس ترين گياهان زراعي به بقاياي ريم سولفورون بودند.

 
کلید واژه: باقيمانده علف کش، علف کش هاي سولفونيل اوره، تناوب زراعي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 41   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی