برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر سختی آب سمپاشی بر کارایی علف کش سینوسولفورون در کنترل علف های هرز

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ايزدي دربندي ابراهيم*,آذريان فرزانه,نساري نجمه
 
 *دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1392دوره 5
 
چکیده: 

به منظور مطالعه تاثير سختي آب بر کارايي علف کش سينوسولفورون، آزمايشي گلخانه به صورت فاکتوريل در قالب طرح آماري کاملا تصادفي در سه تکرار انجام شد. تيمارهاي آزمايش، شامل مقادير مختلف کاربرد علف کش سينوسولفورون (0، 200، 250، 300، 350 و 400 گرم ماده موثره در هکتار)، غلظت کربنات کلسيم در آب (صفر، 100، 300، 600، 1000 و 1500 قسمت در ميليون) و علف هاي هرز (تاج خروس ريشه قرمز و سلمه تره) بودند. سمپاشي در مرحله 6 تا 8 برگي انجام شد. دو هفته پس از سمپاشي، بقاء گياهان اندازه گيري و و زيست توده اندام هاي هوايي علف هاي هرز 35 روز پس از پاشش سم تعيين شد. نتايج نشان دادند که مقدار کاربرد علف کش و سختي آب تاثير معني داري بر رشد و بقاي هر دو علف هرز داشتند. افزايش مقدار کاربرد علف کش، بقاء و رشد هر دو علف هرز در کاربرد سينوسولفورون با آب خالص کاهش داد. هر چند افزايش سختي آب تاثيري بر کارايي علف کش در کنترل تاج خروس نداشت، اما موجب کاهش معني داري در کنترل سلمه تره شد. بر اساس نتايج آزمايش، سلمه تره و تاج خروس در پاسخ به افزايش مقدار کاربرد علف کش پاسخ مشابهي داشتند. اما با افزايش درجه سختي آب (غلظت کربنات کلسيم) تحمل سلمه تره به سينوسولفورون بيشتر از تاج خروس بود. افزايش درجه سختي آب شاخص LD50 (مقدار علف کش لازم براي 50 درصد بازدارندگي رشد) را در هر دو علف هرز تغيير داد. بر اساس نتايج آزمايش، بيشترين (1485.5، 917.75) و کمترين (989.6، 786.8) مقدار LD50 سينوسولفورن بترتيب در سلمه تره و تاج خروس در سطوح 1500 و 0 قسمت در ميليون کربنات کلسيم حاصل شد.

 
کلید واژه: سختي آب، کيفيت آب، علف کش، علف هرز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 187   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی