نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی سمیت ژنتیکی در غیاب استرس اکسیداتیو و یا مهار آنزیم استیل کولین استراز در کارگران شاغل در صنایع تولید کننده سموم ارگانو فسفره

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: شادنيا شاهين,عبدالهي محمد,عزيزي ابراهيم,حسيني روح اله,خويي سميده,فولاددل شميله,پژومند عبدالكريم,جلالي ناصر
 
 
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
چکیده: 

هدف از اين مطالعه ارزيابي ميزان سميت ژنتيکي و استرس اکسيداتيو در کارگران شاغل در صنايع توليد کننده سموم ارگانو فسفره است.
در اين مطالعه گلبولهاي سفيد و گلبولهاي قرمز در 21 نفر از کارگران شاغل در صنايع توليد کننده سموم ارگانو فسفره و تعداد مساوي از جمعيت نرمال به عنوان گروه کنترل از نظر سميت ژنتيکي و پارامترهاي استرس اکسيداتيو مورد بررسي قرار گرفتند.
Mean comet length, mean comet tail length and mean head diameter براي ارزيابي تخريب DNA بررسي شدند. پراکسيداسيون چربي ها، فعاليت آنزيمهاي کاتالاز و سوپراکسيد دسموتاز در گلبولهاي قرمز به عنوان شاخص استرس اکسيداتيو بررسي گرديدند.
ن
تايج مطالعه نشان دهنده اين نکته است که تماس مزمن با سموم ارگانو فسفره منجر به افزايش فعاليت آنزيمهاي کاتالاز و سوپر اکسيد دسموتاز در گلبولهاي قرمز خون مي شود ولي در ميزان پراکسيداسيون چربي ها و فعاليت آنزيم استيل کولين استراز در بين دو گروه تفاوت آماري معني داري ايجاد نکرده است. همچنين نتايج نشان دهنده اين امر است که تماس مزمن با سموم ارگانو فسفره منجر به افزايش تخريب DNA مي گردد. مطالعه حاضر مطرح مي نمايد که تماس مزمن با سموم ارگانو فسفره ممکن است منجر به تحريک و افزايش فعاليت آنزيمهاي آنتي اکسيدان و افزايش تخريب DNA گردد.

 
کلید واژه: استرس اکسيداتيو، استيل کولين استراز، پراکسيداسيون چربي ها، سموم ارگانو فسفره، سميت ژنتيکي، سوپر اکسيد دسموتاز، کاتالاز، Comet assay
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 133  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی