برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر نوع کود نیتروژن و میزان آن بر خصوصیات رشدی علف هرز یولاف وحشی (.Avena fatua L)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نجيبي شيرين*,اسلامي سيدوحيد,سياري زهان محمدحسن
 
 *گروه زراعت، دانشکده کشاورزي، دانشگاه بيرجند
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1392دوره 5
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر نوع و مقادير نيتروژن بر خصوصيات رشدي علف هرز يولاف وحشي (Avena fatua L.)، آزمايشي در سال 1391 در گلخانه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه بيرجند به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در 3 تکرار انجام شد. عامل اول(A)  شامل سه نوع کود نيترات کلسيم، سولفات آمونيوم و اوره و عامل دوم(B)  شامل شش سطح نيتروژن (صفر، 40، 80، 120، 180 و 240 ميلي گرم بر کيلوگرم خاک) بود. نتايج تجزيه واريانس داده هاي آزمايش نشان داد که تيمار نوع کود هيچ اثر معني داري بر روي صفات اندازه گيري شده نداشت، ولي تيمار سطوح کود داراي اثر معني دار (P?0.01) بر روي صفات بود همچنين اثر متقابل نوع کود و سطوح کود در سطح 5% داراي اثر معني دار بر روي کليه صفات غير از وزن خشک ريشه بود مقايسات ميانگين اثر سطوح کود بر روي صفات مورد مطالعه نشان داد که سطح کود 80 ميلي گرم بر کيلوگرم خاک داراي بيشترين اثر بر روي خصوصيات رشدي علف هرز يولاف وحشي بود. نتايج مربوط به اثر متقابل نيز نشان داد که اثر متقابل سطح کود 180 ميلي گرم و کود نيترات کلسيم داراي بيشترين اثر و سطح کود صفر و کود اوره داراي کمترين اثر بر خصوصيات مورد مطالعه بود.

 
کلید واژه: يولاف وحشي، کود نيتروژن، خصوصيات رشدي، سطوح کود
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 156   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی