برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر علفکش های فورام سولفورون و نیکوسولفورون بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه ذرت در شرایط شوشتر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مدحج عادل*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شوشتر، گروه شناسايي و مبارزه با علف هاي هرز، شوشتر، ايران
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1392دوره 5
 
 
چکیده: 

اين آزمايش در سال زراعي 1389 در شهرستان شوشتر به صورت بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل فورام سولفورون 1.5 ليتر در هکتار، فورام سولفورون 2.5 ليتر در هکتار، نيکوسولفورون 1.51 ليتر در هکتار، نيکوسولفورون دو ليتر در هکتار، آترازين يک ليتر در هکتار+ لاسو چهار کيلوگرم در هکتار و کرت شاهد بدون کنترل بودند. نتايج نشان داد که اثر تيمارهاي علف کش بر تعداد و وزن خشک علف هاي هرز در سطح احتمال يک درصد معني دار بود. کمترين تعداد و وزن خشک علف هاي هرز و همچنين بيشترين کارايي کنترل علف هرز به علف کش نيکوسولفورون دو ليتر در هکتار اختصاص داشت. تفاوت اين تيمار با تيمار فورام سولفورون 2.5 ليتر از نظر تعداد علف هاي هرز معني دار نبود. کارايي علفکش نيکوسولفورون به ميزان دو ليتر در هکتار در کنترل علف هاي هرز ذرت نسبت به ساير تيمارها به ويژه ترکيب علف کش هاي آترازين و لاسو، بيشتر بود. دو ليتر در هکتار از علف کش نيکوسولفورون، علف هاي هرز نازک برگ سوروف، اويارسلام و همچنين علف هرز پهن برگ خرفه را با کارايي بالا کنترل نمود. بيشترين عملکرد دانه ذرت نيز به اين تيمار متعلق بود، که با ساير تيمارها تفاوت معني دار داشت. افزايش عملکرد دانه در تيمار دو ليتر در هکتار نيکوسولفورون به دليل افزايش تعداد دانه در بلال و وزن هزار دانه بود. با توجه به نتايج به نظر مي رسد، علف کش دو منظوره نيکوسولفورون مي تواند جايگزين مناسبي براي علف کش هاي رايج آترازين و لاسو باشد. به هر حال، تحقيقات بيشتر در اين خصوص مورد نياز است.

 
کلید واژه: عملکرد دانه، علف هاي هرز و علف کش
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 89   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی