نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه بین رضایت مشتری با رضایت شغلی کارمندان و عملکرد سازمانی در شرکت بهمن

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قاآني ميثم*,قربانحسيني مسعود
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي اقيانوس مديريت
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مركز توسعه آموزش هاي نوين ايران (متانا)
زمان:  1395دوره 2
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسي بين رضايت مشتري با رضايت شغلي کارمندان و عملکرد سازماني در شرکت بهمن در سال 1395 مي باشد. پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع کاربردي و بر اساس ماهيت، از نوع توصيفي و همبستگي مي باشد. جهت جمع آوري اطلاعات مورد نياز، براي نگارش ادبيات تحقيق از بررسي کتابخانه اي و براي جمع آوري داده ها در خصوص سوال هاي تحقيق از روش ميداني و با استفاده از پرسشنامه هاي استاندارد استفاده شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه رضايت شغلي  (JDI), چک ليست ارزيابي و تحليل عملکرد سازمان  و پرسشنامه رضايت مشتري بود. پرسشنامه رضايت شغلي بين 100 نفر از کارمندان, پرسشنامه رضايت مشتري بين 50 نفر از مراجعان و چک ليست عملکرد سازمان توسط پژوهشگر تکميل شد. داده هاي پژوهش پس از گردآوري با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي با رعايت پيش فرض ها و آزمون هاي معناداري از طريق SPSS تجزيه و تحليل شد. يافته هاي به دست آمده از پژوهش نشان داد 47.0 درصد از واريانس رضايت شغلي از طريق مولفه رضايت مشتري تبيين و توجيه شده است و 68.3 درصد از واريانس رضايت مشتري از طريق متغير عملکرد سازماني تبيين و توجيه شده است و 57.3 درصد از واريانس رضايت شغلي از طريق مولفه عملکرد سازماني تبيين و  توجيه شده است (سطح معناداري ملاک بود.)P?0.05 

 
کلید واژه: رضايت مشتري، رضايت شغلي، عملکرد سازماني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 305   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی