نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر تمرینات هوازی بیشینه در هوای گرم بر عوامل خون شناسی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: تقوياني سوق راضيه,نقيبي مرتضي*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، بهبهان، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي تربيت بدني و علوم ورزشي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مركز توسعه آموزش هاي نوين ايران (متانا)
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 

در اين مقاله، تاثير شش هفته تمرين هوازي بيشينه را در هواي گرم بر عوامل خون شناسي قايقرانان مرد نخبه بررسي مي شود.بدين منظور تعداد 21 نفر قايقران مرد نخبه بطور تصادفي با سن 4.17 ± 31.72 سال، وزن 3.15 ± 73.40 کيلو گرم، قد 0.02 ± 1.78 متر و حداکثر اکسيژن مصرفي1.57 ± 55.73 ميلي ليتر در کيلوگرم در دقيقه انتخاب و به دو گروه تجربي (11 نفر0) و کنترل (10 نفره) تقسيم شدند. کل آزمودني ها پيش و 15 دقيقه پس از دوره تمريني در آزمايش خون شناسي شرکت کردند. گروه تجربي تمرين هوازي را با شدت 75 تا 85 درصد ضربان قلب بيشينه، به مدت 45 تا 90 دقيقه، به صورت متناوب، در دماي بين 35 تا 46 درجه سانتي گراد و رطوبت 50 تا 70 درصد با قايق هاي کانو پارو زدند و براي برگشت به حالت اوليه، به مدت 10 دقيقه حرکت پارو زدن آهسته را انجام دادند. گروه کنترل، در اين مدت همزمان با گروه تجربي به تمرينات هوازي زير بيشينه به صورت تفريحي با قايق هاي کانو پرداختند.براي تجزيه و تحليل داده ها، از آزمون t وابسته و تحليل واريانس عاملي استفاده شد. سطح معني داري داده ها در حد (0.05 ? a) در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد که تمرينات تاثيرات معني داري در هر دو گره تمريني بر عوامل خون شناسي، به ويژه مقدار هموگلوبين و تعداد گلبول هاي قرمز نشان داد، اما گروه تجربي، تنها در تعداد پلاکت ها تفاوت معني داري با گروه کنترل نشان داد. در نتيجه تمرينات قايقراني در هواي گرم، علي رغم تغييراتي که در عوامل خون شناسي ايجاد مي کند، به استثناء تعداد پلاکت ها تفاوت معني داري بين گروه ها در ديگر عوامل خون شناسي مشاهده نمي شود.

 
کلید واژه: قايقرانان مرد نخبه، عوامل خون شناسي، تمرينات هوازي بيشينه، هواي گرم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 155   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی