برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

توسعه و ارزیابی مدل تخمین دمای هوا به منظور مدیریت آبیاری فضای سبز در شهر اصفهان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شفيعيون الهام*,قيصري مهدي,شجاعي پريا
 
 *دانشکده کشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهان
 
عنوان همایش: كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه صنعتي اصفهان
زمان:  1395دوره 2
 
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش توسعه مدل رگرسيون خطي به منظور تخمين بيشينه، متوسط و کمينه دماي هوا در نقاط مختلف شهر اصفهان در فصل هاي بهار و تابستان بر اساس دماي هواي ايستگاه مبنا به منظور مديريت آبياري فضاي سبز شهري مي باشد. پنج ايستگاه هواشناسي اتوماتيک در پنج نقطه شهر که از نظر نوع پوشش سطح و کاربري اراضي با يکديگر متفاوت بودند نصب و دماي هوا به مدت سه سال اندازه گيري شد. دو سوم داده هاي دوره به صورت تصادفي براي برازش مدل انتخاب و ارزيابي مدل با يک سوم داده هاي باقيمانده انجام شد. به منظور ارزيابي مدل هاي توسعه داده شده از شاخص هاي آماري ضريب تعيين (R2)، ريشه ميانگين مربعات خطا (RMSE) و ميانگين خطاي مطلق (MAE) استفاده شد. نتايج نشان داد که همبستگي خطي معني داري در سطح احتمال 5 درصد بين دماي هوا در هر يک از ايستگاه هاي سطح شهر با ايستگاه مبنا وجود دارد. شيب خط تمامي مدل هاي تخمين دماي هوا در فاصله اطمينان 95 درصد معني دار بود. مدل هاي تخمين متوسط و بيشينه دماي هوا دقت برآورد بالاتري نسبت به مدل تخمين کمينه دماي هوا داشتند. مدل هاي توسعه داده شده از دقت قابل قبولي برخوردار 0.6<RMSE<1.36) و (0.45<MAE<1.06 و براي هر ايستگاه منحصر به فرد بوده و قابل استفاده براي ساير ايستگاه ها نيست. بنابراين مي توان نتيجه گرفت براي دستيابي به مقدار دقيق دماي هوا در سطح شهر نصب ايستگاه هواشناسي در هر خرد اقليم بر اساس نوع پوشش سطح و کاربري اراضي ضروري است.

 
کلید واژه: تبخير تعرق، رگرسيون خطي، فضاي سبز شهري، مديريت آبياري، ميانگين خطاي مطلق
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 81   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی