برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي رابطه بين نظام ارزشي و جهت گيري مذهبي

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: اسرافيليان فروغ,زنوزيان سعيده
 
 
 
عنوان همایش: همايش هجوم خاموش
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی، جهاددانشگاهی واحد استان لرستان
زمان:  1390دوره 2
 
 
چکیده: 

مفدمه: هدف اصلي پژوهش حاضر تعيين رابطه بين نظام ارزشي و جهت گيري مذهبي (دروني - بيروني) نوجوانان 17-15 سال مي باشد.
روش: اين تحقيق توصيفي و از نوع پس رويدادي مي باشد. نمونه آماري شامل 200 نفر از دانش آموزان مقطع دبيرستان بود که 100 نفر دختر و 100 نفر پسر بصورت در دسترس انتخاب گرديدند و از پرسشنامه هاي نظام ارزشي لطف آبادي، جهت گيري مذهبي آلپورت و اطلاعات فردي استفاده شده است. به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات آزمون
t مستقل، ضريب همبستگي پيرسون، و آزمون خي دو بکار برده شد.
يافته ها: ميانگين سن گروه مورد بررسي
16.53 و انحراف معيار آن 0.633 بود. بعلاوه اين تحقيق نشان داد بين دختران و پسران از نظر جهت گيري مذهبي دروني تفاوت معناداري وجود ندارد، در حالي که از نظر جهت گيري مذهبي بيروني بين آنها تفاوت معنادار (P<0.01) وجود دارد؛ بدين معنا که جهت مذهبي بيروني در پسران بيشتر از دختران است.
ترجيح ارزشها در گروه دختران بترتيب بصورت ارزشهاي (خانوادگي، ملي، اجتماعي، مذهبي، فردي، علمي، اقتصادي، هنري، جهاني و سياسي) و در گروه پسران بترتيب بصورت ارزشهاي: (اجتماعي، خانوادگي، ملي، فردي، علمي، اقتصادي، مذهبي، سياسي، جهاني، هنري بود). و نيز بين دختران و پسران از نظر ارزشهاي سياسي، هنري، علمي و مذهبي تفاوت معنادار (از P<0.05 تاP<0.01 ) وجود داشت. گفتني است، از نظر شدت جهت گيري ارزشي بين دختران و پسران به لحاظ ارزشهاي فردي، خانوادگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، علمي و جهاني تفاوت معنادار از (از P<0.05 تاP<0.01 ) وجود داشت.
نتيجه گيري: در بررسي رابطه ميان جهت گيري مذهبي (دروني - بيروني) و نظام ارزشي دختران و پسران، اطلاعات ابزار داشت: بين جهت گيري مذهفي دروني دختران و ارزشهاي فردي، مذهبي، ملي و اقتصادي رابطه وجود دارد و نيز بين جهت گيري مذهبي بيروني دختران و ارزش هنري و اقتصادي رابطه وجود دارد ولي بين جهت گيري مذهبي (دروني - بيروني) و ارزشهاي علمي، اجتماعي و جهاني دختران رابطه معناداري وجود نداشت؛ علاوه بر اين بين جهت گيري مذهبي (دروني - بيروني) پسران و ارزشهاي ده گانه رابطه معناداري حاصل نشد.

 
کلید واژه: جهت گيري مذهب بيروني، جهت گيري مذهب دروني، نظام ارزشي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 101   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی