برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات باقیمانده علف کش های سولفوسولفورون و مت سولفورن متیل+سولفوسولفورون درخاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در ژنوتیپ های نخود (.Cicer arietinum L)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بخش محمدنژاد رحيم,ايزدي دربندي ابراهيم*,راستگو مهدي,لكزيان امير
 
 *گروه زراعت، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير بقاياي علف کش هاي سولفوسولفورون و مت سولفورن متيل+سولفوسولفورون، آزمايشي گلخانه اي به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي و در سه تکرار در دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1392 انجام شد. عوامل مورد بررسي شامل ژنوتيپ هاي نخود در 3 سطح MCC950 (هاشم)، MCC463 (اي ال سي 482) و MCC362 (کاکا)، علف کش ها در 2 سطح (سولفوسولفورون و مت سولفورن متيل+سولفوسولفورون) و بقاياي علف کش ها در خاک در 8 سطح (0، 2.5، 5، 10، 15، 20، 30 و 40 درصد مقادير توصيه شده علف کش ها) بودند. درابتداي مرحله زايشي گياهان، زيست توده اندام هوايي، ريشه، گره، تعداد گره و مقدار نيتروژن کل آنها اندازه گيري شد. بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش، بقاياي علف کش ها تاثير منفي بر روي صفات مذکور داشتند. با افزايش باقيمانده بقاياي هر دوعلف کش ها در خاک، تمام صفات مورد بررسي ژنوتيپ هاي نخود به طور بسيار معني داري کاهش يافت. بر اساس شاخص ED50 زيست توده اندام هاي هوايي، در علف کش سولفوسولفورون، کمترين (0.0025 ميلي گرم در کيلوگرم خاک) و بيشترين (0.0049 ميلي گرم در کيلوگرم خاک) شاخص ED50 به ترتيب در ژنوتيپ هاي هاشم و اي ال سي 482 مشاهده شد و در علف کش مت سولفورون متيل+سولفوسولفورن کمترين (0.0057 ميلي گرم در کيلوگرم خاک) و بيشترين (0.0837 ميلي گرم در کيلوگرم خاک) شاخص ED50 به ترتيب در ژنوتيپ هاي اي ال سي 482 و کاکا مشاهده شد.

 
کلید واژه: باقيمانده علف کش، گره زايي، علف کش هاي سولفونيل اوره
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 57   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی