نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعیین ضریب سرریز جانبی مرکب مثلثی-مستطیلی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صفاري ناديه*,قرباني بهزاد
 
 *گروه مهندسي آب، دانشگاه شهرکرد
 
عنوان همایش: كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه صنعتي اصفهان
زمان:  1395دوره 2
 
چکیده: 

سرر?زها، سازه هاي ه?درول?ک? مهم? هستند که براي اندازه گ?ري دب? جر?ان و ن?ز کنترل سطح آب در شبکه هاي آب?اري و زهکش?، مخازن سدها، س?ستم هاي تصف?ه فاض?ب و کنترل س?ل رودخانه ها کاربرد وس?ع? دارند. ا?ن سازه ها به همراه در?چه ها از اجزاء مهم و کل?دي در مد?ر?ت آب در کانال هاي آب?اري م? باشند. سرر?زهاي لبه تيز معمول? از نظر دقت اندازه گيري دب? جر?ان داراي محدود?ت بوده و به هم?ن دل?ل به تازگ? سرر?زهاي لبه تيز با مقطع مرکب (ترکيبي) مورد استفاده قرار گرفته اند. اندازه گ?ري دق?ق جر?ان در محدوده وس?ع? از دب? ها از جمله موارد مز?ت ا?ن گونه سرر?زها م? باشد. در مطالعات محققان مختلف، مجموع دب? هاي سرر?زهاي ساده که از روابط معمول سرر?زهاي لبه تيز محاسبه م? شود، به عنوان دب? کل سرر?ز مرکب در نظر گرفته شده است. در اين مطالعه، سرريز جانبي لبه تيز مرکب مثلثي-مستطيلي به صورت آزمايشگاهي در شرايط زير بحراني مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت با به کارگيري آناليز ابعادي، پارامترهاي موثر بر ضريب دبي آن مشخص و در ادامه با بهره گيري از رگرسيون چند متغيره، رابطه اي جديد براي تخمين ضريب دبي در اين نوع از سرريزها پيشنهاد شد. نتايج حاصل از روابط مذکور انطباق نسبتا مناسبي با داده هاي آزمايشگاهي را نشان مي دهد.

 
کلید واژه: سرريز جانبي مرکب، ضريب دبي، رگرسيون چند متغييره
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 0   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی