مشخصات مقاله

عنوان: 

تعيين تبخير و تعرق پتانسيل در استان اصفهان با استفاده از روش هاي پهنه بندي GIS و تحليل خوشه اي

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: طاهري سودجاني هاجر*,اسلاميان سيدسعيد
 
 *دانشگاه صنعتي اصفهان
 
عنوان همایش: كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی: دانشگاه صنعتي اصفهان
زمان:  1395دوره 2
 
 
چکیده: 

تبخير و تعرق يکي از مهمترين پارامترهايي است که جهت برآورد آب مصرفي گياه و برنامه ريزي آبياري مورد استفاده قرار مي گيرد. تعيين دقيق نياز آبي در برنامه ريزي و مديريت اقتصادي منابع آب، طراحي و تعيين ظرفيت شبکه هاي آبياري و زهکشي، شبيه سازي توليد گياهي نقش مهمي دارد. پژوهش حاضر سعي در ارزيابي و پهنه بندي تبخير و تعرق مرجع در استان اصفهان و ارائه آن در قالب نقشه هاي پهنه بندي به عنوان ابزار اساسي براي مديريت آب دارد. همچنين مناطق همگن در اين استان از لحاظ تبخير و تعرق شناسايي و معادلات محاسبه تبخير و تعرق مناطق همگن ارائه شد. نتايج محاسبه نتايج تبخير و تعرق بدست آمده از نرم افزار Ref-ET با نتايج بدست آمده از پهنه بندي تبخير و تعرق نشان داده که بين تبخير و تعرق محاسبه شده با نرم افزار GIS و تبخير و تعرق بدست آمده از نرم افزار Ref-ET هم بستگي خوبي (0.86) وجود دارد. براي استان اصفهان با استفاده از روش تحليل خوشه اي دو منطقه همگن تشخيص داده شد و معادلات ارائه شده براي مناطق همگن با هم بستگي بالايي ميزان تبخير و تعرق را برآورد مي کنند.

 
کلید واژه: تبخير و تعرق، Ref-ET، پهنه بندي، تحليل خوشه اي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 139   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی