برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر علفکش بوتاکلر بر کنترل علف های هرز و بهبود رشد برنج

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قطب رزمجو مهسا*,باغستاني محمدعلي,صادق نژاد نسرين,خزايي پول مجيد
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، گروه شناسايي و مبارزه با علفهاي هرز، تهران، ايران
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
چکیده: 

به منظور بررسي تحمل ارقام برنج به دزهاي مختلف علفکش بوتاکلر، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در سال 1388 اجرا گرديد. تيمارهاي آزمايشي شامل ارقام برنج (هاشمي، فجر و شيرودي) و سطوح علفکش بوتاکلر (0، 1.5، 2، 2.5، 3 و 3.5 ليتر در هکتار) بود. نتايج نشان داد در شرايط عدم کاربرد علفکش بيشترين تراکم و وزن خشک سوروف در حضور همه ارقام به دست آمد. با افزايش دز بوتاکلر از تراکم و وزن خشک سوروف کاسته شد. افزايش دز بوتاکلر از 2.5 تا 3.5 ليتر در هکتار تاثير معني دار بر کاهش تراکم و وزن خشک سوروف و افزايش عملکرد نداشت. در حضور رقم شيرودي کمترين تراکم و وزن خشک نتيجه گرديد. در شرايط عدم کاربرد علفکش کمترين عملکرد و اجزاي عملکرد در حضور همه ارقام به دست آمد. با افزايش دز بوتاکلر عملکرد و اجزاي عملکرد افزايش يافت. افزايش دز بوتاکلر از 2.5 تا 3.5 ليتر در هکتار تاثير معني دار بر افزايش عملکرد و اجزاي عملکرد نداشت. در حضور رقم رقيب شيرودي بيشترين مقدار تعداد کل پنجه، تعداد خوشه در متر مربع، درصد خوشه چه پر در خوشه، عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيک نسبت به ساير ارقام حاصل شد. بنابراين رقم شيرودي به عنوان رقم رقيب در حضور علف هرز شناخته شد.

 
کلید واژه: ارقام برنج، رقابت، علفکش، عملکرد دانه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 1456   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی