برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

کاهش اثرات رقابتي علفهاي هرز با افزايش تراکم بوته ارقام ذرت (.Zea mays L)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سعيدي نژاد مرجان*,صفاري مهري,عبدالشاهي روح اله
 
 *گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه بيرجند
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثرات سطوح تراکم بوته بر عملکرد ارقام ذرت و همچنين تاثير آن بر کاهش زيست توده ي علف هاي هرز، آزمايشي در سال 1390 در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه شهيد باهنر کرمان به صورت فاکتوريل در قالب بلوکهاي کامل تصادفي در سه تکرار انجام شد. تيمار وجين علف هاي هرز در 4 سطح، W1 ]وجين کامل علف هاي هرز]، W2 ]سه مرحله وجين (2، 4 و 8 هفته پس از کاشت)[، W3 ]دو مرحله وجين (4 و 8 هفته پس از کاشت)] و W4 ]عدم وجين علف هاي هرز] بررسي شد. ارقام مورد آزمايش V1 ]سينگل کراس [704 و V2 ]ماکسيما از گروه [(FAO580)] که تحت دو تراکم [70000] D1 و [90000] D2 بوته در هکتار کشت شدند. نتايج نشان داد که رقابت علف هاي هرز در طول فصل رشد (W4) باعث کاهش معني دار صفات مورد بررسي شد. با افزايش تراکم تعداد بلال در بوته، وزن خشک بلال، تعداد برگ و وزن خشک علف هاي هرز کاهش پيدا کردند. عملکرد دانه با افزايش تراکم افزايش پيدا کرد و رقم ماکسيما نسبت به سينگل کراس 704 عملکرد بيشتري داشت. در تيمارهايي که رقم سينگل کراس 704 حضور داشت وزن خشک علف هاي هرز کمتر بود. با توجه به نتايج آزمايش ميتوان گفت که افزايش تراکم نقشي موثر، در افزايش توانايي رقابت ذرت با علف هاي هرز دارد.

 
کلید واژه: تراکم، ذرت، علف هاي هرز، عملکرد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 69   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی