برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير همزيستي قارچ آربسکولار ميکوريزا سويه (Glomus intraradice) بر کنترل گل جاليز مصري (Orobanche aegyptiaca.Pers) در کشت گوجه فرنگي (.Lycopersicon esculentum L)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ظفريان مجتبي*,تدين علي
 
 *گروه زراعت، دانشگاه شهرکرد
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي تاثير همزيستي قارچ آربسکولار ميکوريزا بر کنترل گل جاليز مصري (Orobanche aegyptiaca.Pers) و تعيين اثرات آن بر رشد گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum L.)، آزمايشي گلخانه اي در قالب طرح کاملا تصادفي با 4 تکرار اجرا شد. تيمارها شامل قارچ آربسکولار ميکوريزا سويه (Glomus intraradice) در 4 سطح 50، 100، 150 و 200 کيلوگرم در هکتار از بسته بندي تجاري و 2 شاهد با و بدون علف هرز گل جاليز بودند. نتايج نشان داد در بين تيمارهاي قارچ آربسکولار مايکوريزا کاربرد تيمارهاي 150 و 200 کيلوگرم در هکتار قارچ آربسکولار مايکوريزا باعث کاهش معني دار صفات تعداد گرهک گل جاليز روي ريشه گوجه فرنگي، وزن خشک گل جاليز و نسبت وزن خشک گل جاليز به وزن خشک اندام هوايي گوجه فرنگي و در مقابل باعث افزايش وزن خشک اندام هوايي گوجه فرنگي شدند. بطوري که مقدار صفت وزن خشک اندام هوايي گوجه فرنگي از تيمار شاهد بدون گل جاليز هم بيشتر بود. در مجموع با توجه به عدم وجود تفاوت معني داري بين دو تيمار قارچ آربسکولار ميکوريزا (150 کيلوگرم در هکتار و 200 کيلوگرم در هکتار)، انتخاب تيمار قارچ آربسکولار ميکوريزا (150 کيلوگرم در هکتار) هم به سبب کاهش صفات گل جاليز و هم افزايش مقدار صفات گوجه فرنگي بهترين تيمار بود.

 
کلید واژه: علف هرز انگلي، قارچ ميکوريزا، گرهک، وزن خشک اندام هوائي، وزن خشک ريشه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 82   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی