برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (.Glycine max L) در رقابت با گاو پنبه (.Abutilon theophrasti L)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: منصوري ايران دخت*
 
 *دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر تاريخ کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد سويا در رقابت با گاوپنبه، آزمايشي به صورت فاکتوريل بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 4 تکرار در سال زراعي 1392-1391 در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري اجرا شد. فاکتور اول دو تاريخ کاشت (15 ارديبهشت و 30 ارديبهشت) و فاکتور دوم (صفر، 2، 4 و 8 بوته گاو پنبه در متر مربع) بود. تجزيه واريانس داده هاي آزمايش نشان داد که اثر متقابل تاريخ کاشت سويا و تراکم علف هرز گاو پنبه، بر ارتفاع، تعداد شاخه فرعي، فاصله اولين غلاف از سطح خاک (سانتي متر)، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه (گرم) در سطح 1% و بر عملکرد دانه (کيلوگرم درهکتار) و شاخص برداشت (%) در سويا در سطح 5% معني دار بود. کمترين ميزان عملکرد سويا در تاريخ کاشت 30 ارديبهشت و تيمار 8 عدد گاوپنبه بدست آمد. اثر تاريخ کاشت نيز بر صفات فوق به غير از وزن صد دانه معني دار بود. بيشترين ميزان عملکرد سويا در تاريخ کاشت 15 ارديبهشت بدست آمد که نسبت به تاريخ کاشت 30 ارديبهشت 13.89 درصد افزايش نشان داد. با افزايش تراکم گاوپنبه از صفر تا 8 بوته در مترمربع عملکرد دانه و اجزا عملکرد سويا کاهش يافت بطوريکه عملکرد سويا در تيمارهاي 2، 4 و 8 بوته گاوپنبه در متر مربع به ترتيب 13.8، 38.99 و 60 درصد نسبت به تيمار شاهد کاهش نشان داد. نتايج نشان دهده قدرت رقابتي بالاي علف هرز حتي در تراکم 2 گياه در مترمربع است در نتيجه تاريخ کاشت 15 ارديبهشت در شرايط عدم آلودگي به علف هرز جهت دستيابي به بيشترين ميزان عملکرد در سويا توصيه مي شود.

 
کلید واژه: تراکم، تاريخ کاشت، سويا، عملکرد، گاو پنبه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 64   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی