نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیرپذیری ارتفاع و شاخص سبزینگی برگ علف هرز سلمه تره (.Chenopodium album L) در شرایط آلودگی خاک با عناصر کروم و کادمیوم

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محمودي سهراب*,سياري محمدحسن*,گلستاني فر فرزانه,محرابي پگاه,ابوالحسني حكيمه
 
 *دانشکده کشاورزي، دانشگاه بيرجند
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
چکیده: 

افزايش فعاليت هاي صنعتي در طي سال هاي اخير و ورود و انباشت انواع آلاينده هاي غير آلي و فلزات سنگين از قبيل کروم (Cr) و کادميوم (Cd) به خاک، سلامت بشر را تهديد مي کند، در نتيجه به منظور بررسي ارتفاع و شاخص سبزينگي علف هرز سلمه تره در خاک هاي آلوده به کروم و کادميوم، مطالعه اي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با سه تکرار در گلخانه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي بيرجند اجرا شد. فاکتورهاي آزمايش شامل شاهد بدون آلودگي، آلودگي کادميوم با غلظت 25 ميلي گرم بر کيلوگرم، آلودگي کادميوم با غلظت 50 ميلي گرم بر کيلوگرم، آلودگي کروم با غلظت 50 ميلي گرم برکيلوگرم و آلودگي کروم با غلظت 100 ميلي گرم بر کيلوگرم خاک بود در ابتداي مرحله گلدهي، شاخص کلروفيل برگ و در مرحله رسيدگي بذور ارتفاع بوته اندازه گيري شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر تيمارهاي آلودگي خاک بر صفات مورد مطالعه معني دار (p<0.01) بود و باعث کاهش شاخص سبزينگي برگ و ارتفاع سلمه تره گرديد. تاثيرپذيري اين صفات هنگام حضور کادميوم در خاک بيشتر بود به طوري که در غلظت بالاي کادميوم، شاخص سبزينگي و ارتفاع گياه به ترتيب 53.72 و 85.17 درصد نسبت به شاهد کاهش يافتند.

 
کلید واژه: کادميم، کرم، شاخص سبزينگي، فلزات سنگين
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 86   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی