برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي عملکرد تاج خروس سفيد (.Amaranthus albus L) در خاک هاي آلوده به عناصر سنگين

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محمودي سهراب*,سياري محمدحسن,گلستاني فر فرزانه,ابوالحسني حكيمه,محرابي پگاه
 
 *دانشکده کشاورزي، دانشگاه بيرجند
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
 
چکیده: 

آلودگي خاکهاي زراعي به مواد آلاينده حاصل از فعاليتهاي گوناگون بشري در سالهاي اخير از جمله فعاليتهاي کشاورزي، صنعتي و فاضلاب شهري سبب ايجاد مشکلات زيست محيطي، اقتصادي و بهداشتي شده است در نتيجه به منظور بررسي عملکرد علف هرز تاج خروس سفيد در خاک هاي آلوده به کروم و کادميوم، مطالعه اي در گلخانه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي بيرجند به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهاي آزمايش شامل شاهد بدون آلودگي، آلودگي کادميوم با غلظت 25 ميلي گرم بر کيلوگرم، آلودگي کادميوم با غلظت 50 ميلي گرم بر کيلوگرم، آلودگي کروم با غلظت 50 ميلي گرم بر کيلوگرم و آلودگي کروم با غلظت 100 ميلي گرم بر کيلوگرم خاک بود. بعد از سپري شدن طول دوره رشد رويشي گياهان، وزن خشک ساقه، برگ و گل آذين تاج خروس اندازه گيري شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر تيمارهاي آلودگي خاک بر تمامي صفات مورد مطالعه معني دار (p<0.01) بود. به طور کلي با افزايش آلودگي در خاک، وزن خشک تاج خروس کاهش يافت و آلودگي خاک با عنصر کادميوم تاثير بيشتري بر کاهش زيست توده اين گياه داشت.

 
کلید واژه: علف هرز، تحمل آلودگي، کروم، کادميوم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 116   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی