برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک یولاف وحشی (.Avena ludoviciana L) در رقابت با گندم پاییزه (.Triticum asetivum L) در مرحله رشد رویشی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جليليان اشكان*,مندني فرزاد*,باقري عليرضا,خرمي وفا محمود
 
 *گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسي کشاورزي، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه رازي، کرمانشاه، ايران
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
چکیده: 

به منظور بررسي ويژگي هاي مورفوفيزيولوژيک علف هرز يولاف وحشي در رقابت با گندم پاييزه آزمايشي بصورت کرت هاي خرد شده معمولي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در مزرعه تحقيقاتي پرديش کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه رازي با چهار تکرار در سال 1393 اجرا گرديد. تيمارهاي آزمايش شامل سطوح مختلف کود نيتروژن (30، 60، 100 و 120 درصد نياز گندم) در کرت هاي اصلي و تراکم علف هرز يولاف وحشي (0، 25، 50، 75 و 100 بوته در متر مربع) در کرت هاي فرعي بود. صفات مورد ارزيابي شامل شاخص سطح برگ، وزن خشک کل و تعداد پنجه يولاف وحشي بود که در انتهاي مرحله رشد رويشي اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که با افزايش ميزان نيتروژن، شاخص سطح برگ (31 درصد)، وزن خشک کل (44.2 درصد) و تعداد پنجه يولاف وحشي (41.9 درصد) به شدت افزايش يافت. همچنين افزايش تراکم يولاف وحشي نيز به ترتيب منجر به افزايش 43.2 و 67.9 درصدي شاخص سطح برگ و وزن خشک کل يولاف وحشي شد. وزن خشک کل و شاخص سطح برگ يولاف با افزايش تراکم به دليل افزايش تعداد بوته در واحد سطح افزايش يافت، ولي تعداد پنجه به دليل کاهش فضا و افزايش رقابت درون گونه اي کاهش يافت. همچنين برهمکنش افزايش نيتروژن و تراکم بوته يولاف وحشي بر صفات اندازه گيري شده اثر معني داري نداشت. شناخت بهتر ويژگي هاي يولاف وحشي در مراحل رشد رويشي مي تواند در مديريت تلفيقي علف هاي هرز بسيار موثر باشد.

 
کلید واژه: رقابت، بيولوژي يولاف وحشي، وزن خشک کل، شاخص سطح برگ
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 74   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی