برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر هورمون آبسيزيک اسيد بر القاء خواب در تاج خروس سفيد (Amaranthus albus)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بياتيان نعيمه*,اسلامي سيدوحيد,عليزاده زهره
 
 *گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه بيرجند، بيرجند، ايران
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
 
چکیده: 

نقش متضاد هورمون هاي گياهي در القاء و شکستن خواب از ديرباز مورد مطالعه قرار گرفته و آبسيزيک اسيد همواره به عنوان يک هورمون، در کاهش اثر اسيد جيبرليک در جوانه زني و القاء خواب بذر مطرح بوده است. لذا به منظور بررسي تاث?ر پيش-تيمار غلظت هاي مختلف هورمون آبسيزيک اسيد بر القاء خواب به تاج خروس وحشي، آزمايشي در قالب طرح کاملا تصادفي با چهار تکرار در آزما?شگاه تحق?قاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه ب?رجند در سال 1393 انجام گرفت. تيمارهاي آزمايش شامل شش غلظت مختلف هورمون آبسيزيک اسيد (صفر، 10، 50، 100، 1000 و 8000 ميکرومولار) بود. نتايج تجزيه واريانس نشان داد پيش تيمار غلظت هاي مختلف هورمون آبسيزيک اسيد تاثير معني داري بر درصد جوانه زني نداشته و منجر به القاء خواب در بذرهاي تاج خروس سفيد نشد اما بر سرعت جوانه زني به طور معني داري اثر گذاشت (p<0.01). همچنين مشاهدات نشان داد غلظت هاي بالاي آبسيزيک اسيد (1000 و 8000 ميکرومولار) سبب تغيير رنگ و کوتاه شدن طول ريشه چه و تاخير در ظهور برگ هاي اوليه در گياهچه شد.

 
کلید واژه: پيش تيمار، تنظيم کننده هاي رشد، خواب بذر
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 235   pdf-file
 


moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی