مشخصات مقاله

عنوان: 

مقايسه روشهاي مختلف برآورد تبخير و تعرق پتانسيل در منطقه زرقان استان فارس

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عدالتي الهام*,بوستاني فردين
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت
 
عنوان همایش: همايش ملي مديريت بحران آب
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
زمان:  1388دوره 1
 
 
چکیده: 

تبخير و تعرق پتانسيل يکي از عوامل موثر در بيلان انرژي است که در طراحي سيستم هاي آبياري و مطالعات زهکشي مورد بررسي قرار مي گيرد. براي تخمين تبخير و تعرق از روشهاي مستقيم و غير مستقيم استفاده مي شود. روشهاي غير مستقيم بر پايه داده هاي هواشناسي دراز مدت استوار است. در اين مقاله از داده هاي هواشناسي ايستگاه زرقان در دوره زماني 1376 تا 1387 استفاده شده است وسه روش تورنتوايت، بلاني کريدل و تشت تبخير مورد بررسي قرار گرفته است. در اين تحقيق روش تشت تبخير به عنوان روش مرجع در نظر گرفته شده و دقت روش هاي ديگر با آن سنجيده شده است. همچنين ضرايب همبستگي و معادله خطي بين هريک از روش ها و روش تشت تبخير ارايه گرديده؛ تا در صورت اندازه گيري تبخير و تعرق تشت تبخير بتوان آن را به روش تورنتوايت وبلاني کريدل تبديل کرد. همچنين به کمک آزمون هاي آماري، يکسان بودن داده ها مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به آزمون T و محاسبات انجام شده ميتوان نتيجه گرفت که نتايج حاصل از روش تورنتوايت داراي ضريب همبستگي بهتري با داده هاي تشت تبخير مي باشد.

 
کلید واژه: تبخير و تعرق، تورنتوايت، بلاني کريدل، تشت تبخير، روش هاي آماري، منطقه زرقان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 97   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی