برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

برآورد حجم رواناب سطحی حوزه باغان بوشهر در برنامه ریزی استحصال آب باران (مدیریت و برنامه ریزی شهری)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حسيني مجيد*,راهي غلامرضا
 
 *پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداري
 
عنوان همایش: همايش ملي سامانه هاي سطوح آبگير باران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان خراسان رضوي، انجمن علمي سيستم هاي سطوح آبگير باران
زمان:  1394دوره 4
 
 
چکیده: 

برآورد حجم رواناب سطحي يکي از شاخص هاي مهم برنامه ريزان در استحصال آب باران مي باشد. هدف اصلي اين پژوهش، آزمون کارايي مدل و قابليت استفاده از آن به عنوان شبيه ساز بيلان آب و رواناب سطحي در حوزهباغان با مساحت 492.6 کيلومترمربع در استان بوشهربا استفاده از مدل ارزيابي آب و خاک SWATو برنامه SUFI2مي باشد.اطلاعات وروديمدل شامل نقشه هاي توپوگرافي، کاربري اراضي و اطلاعات خاکشناسي و همچنين اطلاعات آب و هواشناسي شامل داده هاي روزانه بارش، دما، رطوبت نسبي و آبدهي روزانه مي باشد.حساسيت پارامتر هاي مدل براورد و رتبه بندي شد.در اين تحقيق براي واسنجي و اعتبار سنجي مدل، از الگوريتم SUFI2 استفاده شد. شبيه سازي مدل براي مدت 8 سال از سال 2001 الي 2008 انجام شد که پنج سال اول آن (2005- 2001) براي واسنجي مدل و سه سال بعدي آن (2008 - 2006) براي صحت سنجي نتايج مدل انتخاب شد.مقادير شاخص ارزيابي NS در مرحله واسنجي و اعتبارسنجي به ترتيب معادل 0.73 و 0.48 مي باشد. نتايج حاصل از تحقيق حاكي از كارآيي رضايت بخش مدل SWAT در شبيه سازي رواناب در حوزه آبخيز باغان است.بنابر اين نتايج حاصل از شبيه سازي نشان مي دهد که از مجموع 193 مليون مترمکعب بارش متوسط سالانه9.4 مليون متر مکعب آن به جريان سطحي،1.5 مليون متر مکعب به جريان هاي زير زميني و بخش عمده اي از که74 درصد بارش (36.5 مليون مترمکعب) را در بر مي گيرد از طريق تبخير و تعرق و 4 در صد شامل تلفات ساليانه حوضه مي شود. بنابر اين مي توان با برنامه ريزي مناسب در حوزه باغان از مازاد اين مقدار جريان سطحي که عمده آن در فصول زمستان و بهار از دسترس خارج مي شود بهره گيري مناسب بعمل آورد.

 
کلید واژه: برنامه SUFI2، بوشهر،جريان سطحي، حوزهباغان، مدل SWAT
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 58   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی