برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

واسنجی ضریب تلفات اولیه در روش شماره منحنی (CN) (مطالعه موردی حوزه آبخیز آب ماهی استان فارس)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نقيبي امين,سليمان پور سيدمسعود,مهدوي محمد
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي مديريت بحران آب
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
زمان:  1388دوره 1
 
چکیده: 

سيلاب نتيجه رواناب ناشي از بارندگيهاي شديد يا ذوب ناگهاني برف است که دخالتهاي نابجاي انسان در اکوسيستم موجب بهم زدن تعادل هيدرولوژيک آبخيز و در نتيجه تشديد آن ميگردد. لذا جهت برآورد ارتفاع رواناب، استفاده از روشهاي تجربي ضروري است، تا بتوان از نتايج آنها در مديريت حوزههاي آبخيز استفاده کرد. استفاده از روشهاي تجربي به منظور برآورد رواناب ساليانه در حوزههاي آبخيز مناطق خشک و نيمه خشک که عمدتا فاقد ايستگاه هيدرومتري ميباشند، از ديرباز در مطالعات هيدرولوژي مورد استفاده قرار گرفته است. لذا در مناطقي که امکان اندازهگيري مستقيم رواناب وجود ندارد، ميتوان جهت برآورد رواناب از مدلهايي که در مناطق مختلف جهان نتايج مطلوبي را داده استفاده کرد و ميزان رواناب را محاسبه نمود. يکي از اين روشها، روش شماره منحني است. هدف کلي در اين تحقيق واسنجي ضرايب 0.2 و 0.8 در فرمول شماره منحني در حوزه آبخيز آب ماهي مي باشد. که پس از تهيه هيدروگراف سيل و جداسازي آب پايه و همچنين تهيه نقشه گروههاي هيدرولوژيک خاك و نقشه شماره منحني بايد مشخص شود که آيا از روش کلاسيک استفاده شود و همان ضرايب 0.2 و 0.8 به کار برده شود، و يا اينکه ضرايب استاندارد واسنجي شوند تا به ضرايب جديدي دست يافت. پس از بررسي نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل هيدروگراف سيل و مقادير بارش و رواناب و همچنين انجام آزمونهاي آماري، مقدار همبستگي برابر 0.78 به دست آمد و لذا واسنجي و اعمال اصلاحات لازم قبل از استفاده، ضروري بهنظر مي رسيد. بعد از تعيين ضرايب جديد تلفات اوليه، و بهدست آوردن ميانه، ضريب تلفات اوليه برابر 0.11 به دست آمد. مقدار شماره منحني متوسط وزني استخراجي از جداول استاندارد SCS معادل 85.82، و مقدار متوسط شماره منحني رواناب از روش معکوس نيز 82.3 به دست آمد. در اين مرحله مجددا مقادير همبستگي بين روانابهاي مشاهداتي و محاسباتي براي حوزه آب ماهي محاسبه گرديد و مقدار همبستگي در اين حوزه برابر 0.99 به دست آمد.

 
کلید واژه: واسنجي، مدل SCS، تلفات اوليه، شماره منحني، رواناب سطحي، آب ماهي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 120   pdf-file
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی