برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

عوامل موثر بر بکارگیری خدمات موبایل بانک و رتبه بندی آنها (مورد مطالعه: مشتریان یکی از بانک های دولتی ایران)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ترابي مصطفي*
 
 *
 
عنوان همایش: كنفرانس شهر الكترونيك
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
زمان:  1388دوره 2
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسايي عوامل موثر بر بکارگيري خدمات موبايل بانک با استفاده از مدلي که بر اساس تئوري پذيرش فناوري و تئوري انتشار نوآوري، طراحي و با نظرخواهي از اساتيد و صاحبنظران بانکي بومي گرديده، تهيه شده است. اين مدل، عوامل موثر بر بکارگيري خدمات موبايل بانک را به سه بخش ويژگي هاي فناوري موبايل بانک، ويژگي هاي روانشناختي و ويژگي هاي جمعيت شناختي تقسيم بندي مي کند. ويژگي هاي فناوري موبايل بانک شامل سازگاري، مزيت نسبي/ سودمندي، پيچيدگي، قابليت آزمون، ريسک درک شده، هزينه استفاده، ويژگي هاي روانشناختي کاربر خدمات موبايل بانک شامل، رهبري عقيده، طرز فکر پيرامون تغيير، خطر پذيري و ويژگي هاي جمعيت شناختي شامل جنسيت، سن، وضعيت تاهل، سطح تحصيلات، شغل و ميزان درآمد سالانه مي شود.
در اين پژوهش با استفاده از روش تحقيق توصيفي- پيمايشي نمونه اي متشکل از 666 نفر شامل 350 کاربر خدمات موبايل بانک و 316 نفر غير کاربر از مشتريان بانک تجارت مورد بررسي قرار گرفته اند و با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي به بررسي عوامل موثر بر بکارگيري خدمات موبايل بانک پرداخته شده است.
با توجه به نتايج تحقيق، از بين ويژگي هاي فناوري موبايل بانك به ترتيب اولويت، متغيرهاي سازگاري، هزينه استفاده، قابيلت آزمون و سودمندي از عوامل موثر بر بکارگيري خدمات موبايل بانك مي باشند؛ در حالي که پيچيدگي و ريسک درک شده در بکارگيري خدمات موبايل بانك تاثير چنداني ندارند
.
از بين ويژگي هاي روانشناختي به ترتيب اولويت، خطرپذيري و طرز فکر پيرامون تغيير از عوامل موثر بر بکارگيري خدمات موبايل بانك مي باشند؛ در حالي که رهبري عقيده در بکارگيري خدمات موبايل بانك تاثير چنداني ندارد. همچنين از عوامل جمعيت شناختي، عامل جنسيت در بکارگيري خدمات موبايل بانك موثر مي باشد و وضعيت تاهل در بکارگيري اين نوع از خدمات تاثير چنداني ندارد.

 
کلید واژه: خدمات الکترونيکي، بانکداري الکترونيکي، موبايل بانک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 78   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی