نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

امکان سنجی فنی اقتصادی تولید پیل سوختی غشاء تبادل پروتنی در ایران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: طالبي مهدي,زند مازيار,هاشمي يزدي حميدرضا
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي انرژي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو
زمان:  1386دوره 6
 
چکیده: 

هدف اصلي از انجـام ايـن مطالعـه امکـان سـنجي مقـدماتي، بررسي فني و اقتصادي توليد سيستمهاي پيـل سـوختي غشـاء تبادل پروتني در ايران اسـت کـه هـم اکنـون سـهم عرضـه و تقاضاي بيشتري نسبت به انواع سيستمهاي پيل سوختي دارند. بررسي هاي فني و اقتصادي نشان مي دهد کـه امکـان بـالقوه توليد و نصب نيمه صـنعتي سيسـتمهاي پيـل سـوختي تبـادل پروتني براي کاربردهاي ايستگاهي و حمل و نقل عمـومي در ايران وجود داشته و بـا وجـود پـايين بـودن مقيـاس توليـد و وارداتي بودن مواد اوليه مورد نياز، هزينه توليد و نصـب آنهـا در داخل کشور به مراتب کمتر از انواع مشابه خارجي خواهد بود. بالقوه بودن بازار سيستمهاي پيل سوختي در ايران و نتايج حاصل از ارزيابي اقتصـادي، بيـانگر لـزوم حمايـت دولـت از سرمايه گذاري بخش غير دولتي در احداث و بهره بـرداري از کارخانجات توليد اينگونـه از محصـولات پيشـرفته در ايـران است. 

 
کلید واژه: سيستم پيل سوختي غشاء تبادل پروتني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 69   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی