برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه سخت رویی با کیفیت زندگی در مدیران اجرایی منطقه 9 دانشگاه آزاد

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: تيموري سعيد,ايوبي سميه
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي روانشناسي و كاربرد آن در جامعه
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
زمان:  1387دوره 1
 
 
چکیده: 

مديران کمياب ترين و در عين حال با ارزش ترين سرمايه سازمان ها و عوامل اصلي تعيين کننده در جامعه هستند و مديريت نيز يکي از مشاغلي است که موجب فشار رواني زيادي براي مديران مي شود از جمله عواملي که در اين شرايط و موقعيتهاي شغلي استرس زا نقش تعديل کننده ايفا مي کنند، ويژگي شخصيتي سخت رويي مي باشد. به عبارت ديگر سخت رويي به عنوان يک سپر مقاومتي در امور اجرايي و مديريتي که حوزه هاي پرفشاري مي باشند مي تواند کيفيت زندگي افراد و احساس رضايتمندي از زندگي را تحت تاثير قرار دهد. سرسختي، يک متغيير شخصيتي است که از سه مولفه تعهد، کنترل، مبارزه طلبي تشکيل شده است.
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين سخت رويي با کيفيت زندگي در مديران اجرايي منطقه
9 دانشگاه آزاد اسلامي مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه مديران اجرايي منطقه 9 بودند که با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب گرديدند. ابزارهاي مورد استفاده، مقياس بررسي ديدگاههاي شخصي سوزان اولت کوباسا(1986)  و فرم کوتاه پرسشنامه کيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني مي باشد. داده ها با استفاده از ابزارهاي آماري، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون دو متغيره مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج بدست آمده نشان داد که:
 -1
بين سخت رويي و مولفه هاي آن با کيفيت زندگي (r=0.65, P<0.01) رابطه مثبت و معناداري وجود داشت، يعني مديراني که سخت رويي آنها (تعهد، کنترل، مبارزه طلبي) بيشتر بود، کيفيت زندگي خود را مطلوبتر گزارش کردند.
 -2
همچنين نتايج حاصل از تحليل رگرسيون دومتغييره نشان داد که سخت رويي و مولفه هاي آن مي توانند تغييرات مربوط به کيفيت زندگي را به صورت معناداري پيش بيني کنند.

 
کلید واژه: سخت رويي، کيفيت زندگي، مديران اجرايي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 103   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی