برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

استرس شغلي، گرانباري نقش، سرسختي روانشناختي، کنترل، تعهد، مبارزه طلبي

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: عمادي شيرازه,نيسي عبدالكاظم,احمدي عبداله
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي روانشناسي و كاربرد آن در جامعه
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
زمان:  1387دوره 1
 
 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه گرانباري نقش و سرسختي روانشناختي با استرس شغلي، در بين کارکنان كارخانه سيمان فارس بود. در اين تحقيق 165 نفر از کارکنان اين واحد با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. در اين تحقيق از پرسشنامه هاي گرانباري نقش، سرسختي روانشناختي و استرس شغلي استفاده گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده ها، در بخش يافته هاي آمار توصيفي از ميانگين، انحراف استاندارد، فراواني و درصد و در بخش آمار استنباطي از روش همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون همزمان استفاده گرديد. نتايج نشان داد که رابطه بين گرانباري نقش با استرس شغلي (0.41=r) مي باشد كه در سطح P<0.0001 اين رابطه معنادار بود.
رابطه بين سرسختي روانشناختي با استرس شغلي (r=-0.49) كه اين همبستگي منفي و در سطح P<0.0001 معني دار بود. سرسختي روانشناختي و گرانباري نقش با هم 0.49% از تغييرات استرس شغلي را پيش بيني مي کنند که مقدار F در سطح 0.0001 معني دار بود، همچنين ابعاد سرسختي روانشناختي 0.08% از تغييرات استرس شغلي را پيش بيني مي کند که فقط دو بعد کنترل و تعهد قادر به پيش بيني بودند.

 
کلید واژه: استرس شغلي، گرانباري نقش، سرسختي روانشناختي، کنترل، تعهد، مبارزه طلبي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 184   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی