برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

استفاده از تحليل سري هاي زماني در مدلسازي خشکسالي (مطالعه موردي: شبيه سازي وقوع خشکسالي در استان فارس)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شمس نيا سيدامير,پيرمراديان نادر,اميري سيدناصر
 
 
 
عنوان همایش: همايش منطقه اي كاربرد فناوري هاي نوين در كشاورزي
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
زمان:  1386دوره 1
 
 
چکیده: 

خشکسالي يکي از مهمترين بلاياي طبيعي تاثيرگذار در بخش کشاورزي و منابع آب مي باشد که فراواني آن به ويژه در مناطق خشک و نيمه خشک کشور بسيار زياد مي باشد. کمبود بارش اثرات متفاوتي را بر کشاورزي، منابع آبهاي سطحي، آبهاي زيرزميني، رطوبت خاک و جريان رودخانه ها به جاي مي گذارد. با توجه به قرار گرفتن استان فارس در ناحيه آب و هوايي خشک و نيمه خشک ايران و وقوع خشکسالي هاي مکرر به ويژه در سالهاي اخير، اهميت توجه به شبيه سازي و پيش بيني خشکسالي بيش از پيش ضروري مي گردد. شناخت و توصيف کمي فرآيند محيطي و سپس پيش بيني و تخمين رفتار آن در زمان يا مکان و موقعيت هايي که فاقد مشاهده و نمونه هستند، نيازمند در اختيار داشتن يک الگو و مدل از آن فرآيند است. يکي از روش هاي دستيابي به هدف مدلسازي در وقوع خشکسالي، استفاده از الگوي سري هاي زماني مي باشد. در پژوهش حاضر از آمار بارندگي 90 ايستگاه بارانسنجي و سينوپتيک در استان فارس با در نظر گرفتن دوره آماري 30 ساله استفاده گرديد. در راستاي تعيين درجه شدت خشکسالي نيز از شاخص استاندارد شده بارش به دليل مزايايي که در تحليل مکاني و ايجاد ارتباط زماني بين رخدادهاي خشکسالي دارد، استفاده گرديد. پس از پايش و ارزيابي شدت هاي خشکسالي، اقدام به تعيين الگوي مکاني مناسب منطبق با وضعيت خشکسالي در استان فارس شد. با استفاده از تحليل سري هاي زماني و بر اساس الگوي هاي مکاني تهيه شده در مناطق مختلف استان فارس، مدل مناسب هر منطقه تهيه گرديد. در شبيه سازي وقوع خشکسالي با استفاده از الگوهاي سري زماني، بر اساس روش خود همبستگي و خود همبستگي جزيي، ارزيابي تمامي الگوهاي احتمالي به لحاظ ايستا بودن، بررسي پارامترها و انواع مدل ها، مدل ARIMA انتخاب گرديد و مناسبترين مدل جهت شبيه سازي خشکسالي در هر منطقه تعيين و ارايه گرديد.

 
کلید واژه: خشکسالي، شبيه سازي، تحليل سري هاي زماني، استان فارس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 95   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی