برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مخارج دولت و منابع تامين مالي آن از منظر رشد حقيقي اقتصاد ايران در دوره زماني (1386-1338)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: طيبي سيدكميل,سامتي مرتضي,حيدري سميه
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي شغلي
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
زمان:  1387دوره 1
 
 
چکیده: 

در اقتصاد کلان همواره بخش دولتي داراي نقش و جايگاه با اهميتي است. زيرا فعاليتهاي دولت معمولا داراي آثار و اهداف اجتماعي است، بعلاوه فعاليت هاي دولت، بخش خصوصي جامعه را متاثر مي کند و مطالعه جنبه هاي اقتصاد کلان آن فعاليت ها از اهميتي دو چندان برخوردار است. در حال حاضر در اقتصادي مثل اقتصاد ايران سهم بخش عمومي و دولتي بالا است و دولت نقش تعيين کننده اي در مسير رشد اقتصادي برعهده دارد.
هدف اين مطالعه اين است که بررسي کند نرخ رشد مخارج دولت به تفکيک جاري و عمراني چه تاثيري مي تواند بر رشد حقيقي اقتصاد ايران داشته باشد، در اين راستا تاثيرات نرخ رشد درآمدهاي دولت بر رشد حقيقي اقتصاد نيز مدنظر قرار مي گيرد. باتوجه به اينکه کشور داراي يک اقتصاد نفتي است، اين فرضيه نيز آزمون مي شود که آيا نرخ رشد درآمدهاي نفتي تاثيري بر رشد حقيقي اقتصاد ايران دارد؟ اين مطالعه همچنين در پي پاسخ به اين سوال است که آيا به طور همزمان رشد اقتصادي نرخ رشد درآمدهاي دولت را تحت تاثير قرار خواهد داد يا خير؟
در اين تحقيق، کشور ايران به عنوان يک مورد مطالعه اي در دوره ۱۳۸۶-
۱۳۳٨ و با بهره گيري ازسيستم معادلات همزمان مورد بررسي قرار مي گيرد که با توجه به مباحث تئوريک مطرح شده از روش حداقل مربعات دو مرحله اي جهت برآورد معادلات استفاده مي شود. چهار معادله فرم نهايي مدل را تشکيل مي دهند که عبارتند از: نرخ تورم، نرخ رشد واقعي اقتصادي، نرخ رشد واقعي درآمدهاي دولت و نرخ رشد واقعي سرمايه گذاري. ابزار جمع آوري اطلاعات به صورت کتابخانه اي و اسنادي است و جهت انجام مراحل مختلف بويژه پردازش داده ها، اندازه گيري و برآورد مدل از نرم افزارهاي استفاده مي شود.
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که نرخ رشد واقعي مخارج جاري دولت داراي تاثير مثبت و معناداري بر نرخ رشد حقيقي اقتصاد بوده است و نرخ رشد حقيقي اقتصاد نيز داراي تاثير مثبت و معناداري بر نرخ رشد واقعي درآمدهاي دولت است اما نرخ رشد واقعي مخارج عمراني و نرخ رشد واقعي درآمدهاي نفتي بر نرخ رشد حقيقي اقتصادي داراي تاثير نبوده است
.
با توجه به نتايج به دست آمده دولت با کاهش فعاليت هاي عمراني و توجه بيشتر به فعاليت هاي نظير گسترش سرمايه انساني، حمايت از صادرات غير نفتي و هدفمند کردن يارانه ها مي تواند نقش موثري در راستاي رشد اقتصادي ايفا نمايد
.

 
کلید واژه: روش حداقل مربعات دو مرحله اي، مخارج دولت، رشد حقيقي اقتصادي، بودجه، سيستم معادلات همزمان، درآمد دولت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 436   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی